ПЛАН - СМЕТКА Приложение № 3
към чл. 16, ал. 3
на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"
ЗА 2008 ГОДИНА
   
П О К А З А Т Е Л И С У М А
  (хил.лв.)
   
РАЗДЕЛ I.  ПРИХОДИ  52,781.1
   
  Вноски от работодатели за работници и служители 48,816.5
     - Вноски от работодатели за работници и служители за фонд "ГВРС"  48,816.5
  Приходи и доходи от собственост 3,872.8
     - приходи от лихви  3,872.8
  Глоби, санкции и наказателни лихви 91.8
     - глоби,санкции,неустойки,наказателни лихви 91.8
   
РАЗДЕЛ II.  РАЗХОДИ  2,022.2
   
  Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 26.4
     - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения 26.4
  Други възнаграждения и плащания за персонала 43.9
     - Възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови правоотношения 43.9
  Осигурителни вноски от работодатели 253.0
    - Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 189.0
    - Здравноосигурителни вноски от работодатели 45.2
    - Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 18.8
  Издръжка 443.3
     - учебни и научно-изслед.разходи и книги за библиотеките 4.5
     - разходи за външни услуги 12.0
     - командировки в страната 6.0
     - други финансови услуги 17.2
     - представителни разходи 4.0
     - канцеларски материали 9.1
     - други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 390.5
  Обезщетения и помощи за домакинствата 1,255.6
     - плащания от фонд "ГВРС" на гарантирани вземания на работници и служители от предприятия в несъстоятелност 1,255.6
   
РАЗДЕЛ III.  ТРАНСФЕРИ  
   
РАЗДЕЛ ІV.  ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+)       (І. - ІІ. + ІІІ.) 50,758.9
   
РАЗДЕЛ V.  ФИНАНСИРАНЕ -50,758.9
   
Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни предприятия - нето  (+/-) -43,000.0
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) 8,241.1
  Наличности в началото на периода (+) 17,865.5
  Наличности в края на периода (-) -9,624.4
Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции -16,000.0
 

Реклама