Нормативна уредба

Закон за здравното осигуряване

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

КЪМ КОГО ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ

Орган по приходите от дирекция/отдел  “Обслужване” във всяка

Териториална дирекция на Националната агенция за приходите

Адреси и телефони за контакт можете да намерите тук

КАКВО ТРЯБВА ДА ПОДАДЕТЕ

Искане за издаване на документи или предоставяне на информация

Искането може да бъде устно или в писмена форма. Можете да го изпратите и по електронен път или чрез лицензиран или регистриран пощенски оператор.

Органите по приходите нямат право да Ви откажат приемането на искането, ако сте  го подписали и сте попълнили коректно Вашите идентификационни данни – име, ЕГН, постоянен адрес/адрес за кореспонденция.

КАКВА УСЛУГА МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ:

ИНФОРМАЦИЯ:

-          за здравноосигурителните Ви права и задължения

-          как се определят здравноосигурителните вноски, от кого се внасят , къде и в какви срокове

-          как да уредите здравноосигурителния си статус.;

-          имате ли прекъсване на правата, за кои месеци дължите вноски и в какъв размер

ДОКУМЕНТИ:

-          Справка за месеци без данни за здравно осигуряване

-          Удостоверение за непрекъснати здравноосигурителни права

Удостоверението се издава, за да послужи пред РЗОК/НЗОК и е валидно в тримесечен срок от датата на издаването.

КОРИГИРАНЕ на здравноосигурителния сатус на основание на представените документи

КАКВИ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ВИ ПОИСКАМЕ ЗА УРЕЖДАНЕ НА ПРАВАТА, МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

СРОК  ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ИЛИ  ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Информацията и документите ще получите веднага при поискването, или след представяне на необходимите документи.

При невъзможност – не по-късно от 14-дневния срок, определен с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

В случай, че липсва основание за издаване на документ, ще получите Решение за отказ,  в 7-дневен срок от неговото издаване.

ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО

Изготвения документ или исканата информация можете да получите:

-         лично;

-         чрез упълномощено лице – не се изисква нотариална заверка на пълномощното

-         по електронен път, за което е необходимо да разполагате с електронен подпис

Начина за получаване трябва да заявите при подаване на искането.

При получаване на изготвените документи или поисканата информация, винаги представяйте  документа си за самоличност или пълномощно.

За услугите, извършвани от Националната агенция за приходите такса НЕ СЕ ЗАПЛАЩА

ОБЖАЛВАНЕ

Можете да обжалвате:

-         отказа за издаване на документ

-         непроизнасянето в срок /мълчалив отказ да се издаде/

-         съдържанието на документа

Жалбата се отправя до съответния териториален директор, в 14-дневен срок от съобщаването на отказа.

Териториалният директор се произнася в 7-дневен срок от получаване на жалбата.

След като е изчерпана възможността или е изтекъл срокът за обжалване по административен ред, отказът за издаване на документ  можете да  обжалвате и пред  окръжния съд по местонахождение на териториалната дирекция, в седемдневен срок от съобщаването.

 

Реклама