Последно променен на Понеделник, 23 Януари 2012 18:48

Законът за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя гарантира до определен размер възникналите по дадено трудово правоотношение права на работниците и служителите да получат начислените им, но неизплатени до обявяване несъстоятелността на работодателя трудови възнаграждения и обезщетения. Задължени по закона са работодателите, срещу които може да се открие производство по несъстоятелност, а правоимащи по закона са техните работници и служители.

Гарантираните вземания са начислените и неизплатени:

.....трудови възнаграждения;

.....парични обезщетения.

Право на гарантирано вземане възниква от датата на обнародване в "Държавен вестник" на съдебното решение за:

.....откриване на производство по несъстоятелност;

.....откриване на производство по несъстоятелност с едновременно обявяване в несъстоятелност;

.....откриване на производство по несъстоятелност, постановяване на прекратяване дейността на предприятието, обявяване на длъжника в несъстоятелност и спиране на производството поради недостатъчност на имуществото за покриване на разноските по производството.

Право на ползване на гарантирано вземане възниква, когато трудовото правоотношение:

.....не е прекратено към дата на обнародване на решението за обявяване на несъстоятелността;

.....прекратено е през последните три месеца преди датата на обявяване на несъстоятелността.

Не се изплащат гарантирани вземания на:

.....съдружници в търговски дружества;

.....членове на органите на управление и контрол на търговеца;

.....съпрузи и роднини по права линия на търговеца – физическо лице или на гореизброените лица.

Работодателите са длъжни да декларират еднократно пред съответната компетентна териториална дирекция на НАП поименно работниците и служителите, притежаващи изброените качества, при сключване на трудовия договор с тях или към момента на възникване или промяна на съответното качество.

ВАЖНО!: Съгласно чл. 16, ал. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. не се внасят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".

Вид и размер на вноската:

Работодателите са длъжни да внасят задължителните месечни вноски във фонда за работещите при тях по трудово правоотношение работници или служители, с изключение на гореизброените лица, докато те притежават съответното качество.

Доход, върху който се дължи вноската:

Вноските се изчисляват върху размера на гарантираните вземания по чл. 22 и 23 от закона. За 2012 г. се определя максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 1000 лв.

Вноските във фонда се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни трудови възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, и са изцяло за сметка на работодателите.

Контрол

Контролът по внасянето на вноските във фонда се осъществява от органите на Националната агенция за приходите.

Контролът по изплащането на гарантираните вземания се осъществява от контролните органи на Националния осигурителен институт.

Дължимите, но невнесени вноски се събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, като се прилагат правилата за установяването и събирането на задължителните осигурителни вноски

Административно - наказателна отговорност:

Работодател или длъжностно лице, което не изпълни задълженията си по този закон или нормативните актове по прилагането му, се наказва с глоба в размер от 100 до 2000 лв. за всеки отделен случай.

.....Нарушенията се установяват с актове, съставени от контролните органи на Националния осигурителен институт или органите по приходите на Националната агенция за приходите съобразно техните правомощия.

.....Наказателните постановления се издават от ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт или от упълномощено от него длъжностно лице или от органите по приходите на Националната агенция за приходите съобразно техните правомощия.

.....Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Подобни статии:
 

Реклама