Последно променен на Понеделник, 23 Януари 2012 18:40

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване е втория стълб на пенсионната система и дава право на втора допълнителна пенсия на родените след 31.12.1959 г. и възможност за получаване на пенсия за ранно пенсиониране на работещите при условията на първа и втора категория труд. Този вид осигуряване е регламентирано в дял втори на Кодекса за социално осигуряване /КСО/. То се осъществява, чрез участие в универсални и/или професионални пенсионни фондове, които се учредяват и управляват от лицензирани пенсионноосигурителни дружества. Участието във фонд за ДЗПО става чрез подаване на индивидуално заявление в срок до три месеца от възникване на задължението за осигуряване или въз основа на служебно разпределение, начинът и редът на което се определя със съвместна инструкция на Комисията за финансов надзор и Националната агенция за приходите.

Основни принципи:

.....Задължителност на участието;

.....Юридическа самостоятелност на пенсионноосигурителното дружество и на универсалните и на професионалните пенсионни фондове;

.....Прозрачност, разделност и изключителност на дейността;

.....Разрешителен режим и държавно регулиране;

.....Задължителна периодична отчетност и разкриване на информация;

.....Лоялна конкуренция между пенсионноосигурителните дружества;

.....Представляване интересите на осигурените лица;

.....Осигурява се чрез пенсионни схеми на капиталово покривен принцип на базата на дефинираните вноски;

.....Персоналност на осигуряването – всеки осигурен има индивидуален осигурителен номер и вноските му се натрупват в индивидуална осигурителна партида;

Осигурени лица:

.....Лицата, родени след 31.12.1959 г. задължително се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд, ако са осигурени във фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване.

Изключение: Служителите в Националната разузнавателна служба, служба  "Военна информация" на Министерството на отбраната и Специалната куриерска служба на Министерството на транспорта и съобщенията не се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд.

.....Лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд, които са осигурени във фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване, задължително се осигуряват и в професионален пенсионен фонд за пенсия за ранно пенсиониране, независимо от възрастта.

Права при осигуряване във фонд за ДЗПО

.....Осигуряването в универсален пенсионен фонд дава право на:

-         допълнителна пожизнена пенсия за старост след придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по част първа на КСО или по желание на лицето допълнителна пожизнена пенсия за старост пет години преди навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по част първа на КСО, при условие, че натрупаните средства по индивидуалната  партида на лицето позволяват отпускане на такава пенсия в размер не по-малък от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст;

- Еднократно изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при пожизнено загубена работоспособност над 70.99 на сто;

- Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало и на пенсионер при условията и по реда на този дял.

.....Осигуряване в професионален пенсионен фонд дава право на:

-  Срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране за работещите при условията на първа и втора категория труд;

- Еднократно изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при пожизнено загубена работоспособност над 70.99 на сто;

- Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице или пенсионер при условията и по реда на този дял.

До 31.12.2014 г. лицата, които работят при условията на първа и втора категория труд могат да се пенсионират на основание §4, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване /ПРЗ на КСО/, като средствата по техните индивидуални партиди се прехвърлят във фонд „Пенсии” на ДОО  и тяхната пенсия се отпуска от териториалните поделения на Националния осигурителен институт. След тази дата лицата, които се възползват от възможността за ранно пенсиониране, ще получават пенсия до навършване на възрастта по чл. 68 от КСО от съответния професионален пенсионен фонд и след навършването на тази възраст ще имат право на пенсия, отпусната от НОИ.

Осигурителни вноски:

Размери на осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) - по видове осигурени лица и разпределение между осигурител и осигурено лице. Вижте таблицата за 2012 г.

Осигурителните вноски се превеждат по съответната сметка за ДЗПО в компетентната ТД на НАП по съответните банковите сметки и кодовете за вид плащане.

Осигурителен доход:

Осигурителните вноски за ДЗПО се внасят върху доходите, за които се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, с изключение на чл. 9, ал. 6 и 7 от КСО. Те се внасят върху доход, не по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход и не по-голям от максималния месечен осигурителен доход, определени със Закон за бюджета на ДОО. Осигурителният доход върху който се правят осигурителни вноски е регламентиран в Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.

Осигурителните вноски за ДЗПО се превеждат едновременно с осигурителните вноски за ДОО.

Вижте банковите сметки и кодовете за вид плащане

Подобни статии:
 

Реклама