Последно променен на Вторник, 01 Юни 2010 19:35

Съгласно разпоредбите на чл. 7 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина, на самоосигуряващите се лица се издават осигурителни книжки. В тях се вписват осигурителният стаж, осигурителният доход, внесените осигурителни вноски и изплатените парични обезщетения.

Самоосигуряващите се лица вписват на лист 1 и 2 за съответната година следните данни:

- в колона 2 и 3 – работни и календарни дни за всеки месец през годината, зачетени за осигурителен стаж;

- в колона 4 – думите “Основна заплата” се зачертават и се заменят с думите “Окончателен размер на осигурителния доход”, като в колоната се записва помесечно окончателният размер на осигурителния доход за съответната година;

- в колона 5 – избрания месечен осигурителен доход, върху който авансово през годината са внесени осигурителни вноски;

- в колона 6 – общия годишен размер на осигурителния доход, върху който се довнасят осигурителните вноски (ред 1 от таблица 1), размера на довнесените осигурителни вноски (ред 2 и 3 от таблица 1 на справката към годишната данъчна декларацията) и дата на внасяне;

- в колона 9 – размера на осигурителната вноска в % в зависимост от вида на осигуряването, избран от самоосигуряващите се лица – за инвалидност за общо заболяване, за старост и смърт или за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица;

- в колона 10 – размера на авансово внесените осигурителни вноски върху избрания месечен осигурителен доход;

- в колона 13 – дата на внасяне на авансово внесените осигурителни вноски;

- в колона 14 – размера на внесената лихва, в случай че осигурителните вноски не са внесени в законоустановения срок.

При изчисляване на пенсията на осигурените лица, длъжностните лица следва да вземат предвид окончателния размер на осигурителния доход, вписан в колона 4 на лист 1 и 2 от осигурителната книжка.

За уеднаквяване практиката при попълване и заверяване на осигурителния стаж и доход в осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица след определяне на окончателния размер на осигурителния доход даваме следните примери:

Пример 1: Едноличен търговец, роден преди 1 януари 1960 г., упражнява трудова дейност във фирмата си през цялата 2004 г. Авансово е внасял за периода януари – декември 2004 г. осигурителни вноски за фонд “Пенсии” върху избран доход в размер на 400 лв. месечно. В Приложение 2, ред 8.1 на данъчната декларация по чл. 41 от ЗОДФЛ за 2004 г. собственикът е декларирал облагаем доход в размер на 9780 лв., т. е. окончателният размер на месечния осигурителен доход е 815 лв. (9780 : 12 = 815).

Лицето е попълнило осигурителната книжка на лист 1 и 2 в колона 5 – авансов осигурителен доход по 400 лева за всеки месец, върху който са внесени дължимите осигурителни вноски (к. 9 и к. 10). Годишният осигурителен доход, върху който са внесени вноските, е 4800 лв. (400 х 12 = 4800).

При заверяване на осигурителния стаж в колона 4 в осигурителната книжка се записва окончателният осигурителен доход – по 815 лв. месечно, като думите “Основна заплата” се зачертават и се заменят с думите “Окончателен размер на осигурителния доход за 2004 година”.

В колона 6 се вписва “Общ годишен размер на осигурителния доход, върху който се довнасят осигурителни вноски” – 4980 лв. (9780 – 4800 = 4980), ред 1 от Таблица 1 от Справка за определяне на окончателния размер на осигурителния доход и размер на осигурителната вноска за довнасяне за фонд “Пенсии” – 1444.20 лв. (4980 х 29% = 1444.20), ред 2 от Таблица 1 от Справка за определяне на окончателния размер на осигурителния доход.

При изчисляване на пенсията на осигурения, длъжностните лица следва да вземат предвид окончателния размер на осигурителния доход, вписан в колона 4 на лист 1 и 2, т. е. по 815 лв. месечно.

Заверка на осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица - вижте и приложенията към статията

Подобни статии:
 

Реклама