Последно променен на Събота, 04 Септември 2010 23:07

Фондове- "Пенсии" , "Общо заболяване и майчинство" , "трудова злополука и професионална болест" и "безработица"


Наименование
Родените преди
01.01.1960 г.
Родените след
31.12.1959 г.
ПРИХОДИ
Параграф
%
Параграф
%
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии”, фонд “Общо заболяване и майчинство” и за фонд “Безработица” за работници и служители ТРЕТА категория труд; за учителите; за лицата, упражняващи трудова дейност като членове на кооперации; за изпълнителите по договори за управление и контрол в търговските дружества; за лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности; за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията (от осигурители и осигурени лица)
080101
29.5
080131
25.5
Единствено бюджетните организации, извън централизираното разплащане, включени в системата “СЕБРА”, за работниците и служителите ТРЕТА категория труд, внасят с две отделни бюджетни платежни нареждания (плащанията по БУС 1302000) осигурителни вноски за сметка на осигурителя (19,175% - за родените преди 1 януари 1960 г., и 16,575% - за родените след 31 декември 1959 г.) и вноски за сметка на осигурените лица (10,325% - за родените преди 1 януари 1960 г., и 8,925% - за родените след 31 декември 1959 г.). При изготвянето на бюджетните платежни нареждания за сумите за сметка на осигурителя в реквизита “Вид плащане” се попълва код 05, а за сумите за сметка на осигурените лица - код 02
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии”, фонд “Общо заболяване и майчинство” и за фонд “Безработица” за работници и служители, и изпълнители по договори за контрол и управление в търговските дружества, ПЪРВА и ВТОРА категория труд (от осигурители и осигурени лица)
080102
32.5
080132
28.5

Единствено бюджетните организации, извън централизираното разплащане, включени в системата “СЕБРА”, за работниците и служителите ПЪРВА и ВТОРА категория труд, внасят с две отделни бюджетни платежни нареждания (плащанията по БУС 1302000) осигурителни вноски за сметка на осигурителя (19,175% - за родените преди 1 януари 1960 г., и 16,575% за родените след 31 декември 1959 г.) и вноски за сметка на осигурените лица (10,325% - за родените преди 1 януари 1960 г., и 8,925% - за родените след 31 декември 1959 г.). При изготвянето на бюджетните платежни нареждания за сумите за сметка на осигурителя в реквизита “Вид плащане” се попълва код 05, а за сумите за сметка на осиг. лица - код 02

Осиг. вноски за фонд “Пенсии” и фонд “Общо заболяване и майчинство” за работници и служители, включени в програмата от социални помощи към осигуряване на заетост (от осигурители и осигурени лица)
080127
26.5
080157
22.5
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии”, фонд “Общо заболяване и майчинство” за членове на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията (от осигурители и осигурени лица)
080126
26.5
080156
22.5
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии”, фонд “Общо заболяване и майчинство” и за фонд “Безработица” за следователи по Закона за съдебната власт
080115
32.5
080145
28.5
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии”, фонд “Общо заболяване и майчинство” и за фонд “Безработица” за съдии, прокурори и съдебни служители по Закона за съдебната власт
080109
29.5
080139
25.5

Осиг. вноски за фонд “Пенсии”, фонд “Общо заболяване и майчинство” и за фонд “Безработица” за кадровите военнослужещи по ЗОВС на РБ, държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица от МВР, офицерите и сержантите от Националната следствена служба, от ГД “Изпълнение на наказанията” към Министерството на правосъдието, държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица по Закона за изпълнение на наказанията

080103
32.5
080133
28.5
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии”, фонд “Общо заболяване и майчинство” и за фонд “Безработица” за офицери и сержанти в Националната разузнавателна служба, служба “Военна информация” на Министерство на отбраната и в Специалната куриерска служба на Министерство на транспорта и съобщенията
080170
32.5
080170
32.5
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии”, фонд “Общо заболяване и майчинство” и за фонд “Безработица” за служителите (граждански лица) в Националната разузнавателна служба, служба “Военна информация” на Министерство на отбраната и в Специалната куриерска служба на Министерство на транспорта и съобщенията
080171
29.5
080171
29.5
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии”, фонд “Общо заболяване и майчинство” и за фонд “Безработица” за държавни служители ТРЕТА категория труд
080114
29.5
080144
25.5
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии”, фонд “Общо заболяване и майчинство” и за фонд “Безработица” за държавни служители ПЪРВА и ВТОРА категория труд
080105
32.5
080135
28.5
Осигурителни вноски за осигурените за инвалидност поради общо заболяване, за старост, смърт и за трудова злополука и професионална болест, за фонд “Пенсии” ТРЕТА категория труд (от осигурители и осигурени лица)
080108
23
080138
19
Осигурителни вноски за осигурените за инвалидност поради общо заболяване, за старост, смърт и за трудова злополука и професионална болест, за фонд “Пенсии” ПЪРВА и ВТОРА категория труд (от осигурители и осигурени лица)
080111
26
080141
22
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” върху получените месечни възнаграждения, след намаляването с нормативно признатите разходи, за работещите без трудови правоотношения, членове на ЦИК, РИК и СИК по Закона за избор на народни представители (от възложители и осигурени лица)
080110
23
080140
19
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” за ПЪРВА, ВТОРА и ТРЕТА категория труд върху обезщетенията за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 от КТ и по Закона за висшето образование (от осигурители и осигурени лица)
080116
23
080146
19
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от осигурители за времето, през което лицата, ТРЕТА категория труд, не са работили поради незаконно недопускане или отстраняване от работа; или са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи; за трудоустроени лица или бременни работнички и служителки, които не работят, тъй като не е предоставена подходяща работа от осигурителя
080112
23
080142
19
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от осигурители за времето, през което лицата, ПЪРВА и ВТОРА категория труд, не са работили поради незаконно недопускане или отстраняване от работа; или са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи; за трудоустроени лица или бременни работнички и служителки, които не работят, тъй като не е предоставена подходяща работа от осигурителя
080124
26
080154
22
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” за ПЪРВА, ВТОРА и ТРЕТА категория труд върху обезщетенията за оставане без работа по Закона за държавния служител
080117
23
080147
19
Осигурителни вноски върху изплатените гарантирани вземания от фонд “ГВРС” (внасят се само от НОИ)
080160
29.5
32.5
080160
25.5
28.5
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” върху средствата за социални разходи
080129
23
26
080159
19
22
Осиг. вноски за фонд “Пенсии” и фонд “Общо заболяване и майчинство” от самоосигуряващи се лица, осигурени за всички социални рискове, без трудова злополука и професионална болест и безработица
080401
26.5
080441
22.5
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от самоосигуряващи се лица
080402
23
080442
19
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” и фонд “Общо заболяване и майчинство” от регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, осигурени за всички социални рискове, без трудова злополука и професионална болест и безработица
080404
26.5
080444
22.5
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители
080405
23
080445
19
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от самоосигуряващи се лица при годишно изравняване (облагане на доходите) за 2005 г. (вноските се превеждат по ЕГН)
080406
29
080436
26
Осиг. вноски за фонд “Пенсии” върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за лицата, завършили висше или полувисше образование, за времето на обучение
080403
23
080403
23
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за лицата, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО, на които не им достигат 5 г. осигурителен стаж за придобиване право на пенсия
080413
23
   
Осигурителни вноски за фонд “Трудова злополука и професионална болест” за лицата, осигурени за фонд “Трудова злополука и професионална болест” от осигурители
080149
0.4;
0.5;
0.9;
1.1
080149
0.4;
0.5;
0.9;
1.1
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” върху паричните обезщетения за временна неработоспособност и бременност и раждане (от осигурители и самоосигуряващи се) за периоди преди 1 януари 2005 г.
080104
21.75
080134
19.5
Осигурителни вноски за лица, осигурени само за трудова злополука и професионална болест за периоди преди 1 януари 2002 г.
080106
0.7
080106
0.7
Допълнителни осигурителни вноски по § 11 от ПЗР на КЗОО за периоди преди 1 януари 2002 г.
080107
-
080107
-
Възстановени суми за трудови злополуки съгласно § 10 от ПЗР на КЗОО за периоди преди 1 януари 2002 г.
080600
-
080600
-
Осигурителни вноски за фонд “ПКБ” от осигурители и осигурени лица за периоди преди 1 януари 2002 г.
080500
4
080500
4
Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на ДОО за периода преди 1 януари 2006 г.
280201
-
280201
-
Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на ДОО за периода след 1 януари 2006 г.
280230
-
280230
-
Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски
280202
-
280202
-
Глоби, санкции и неустойки по наказателни постановления
280209
-
280209
-
Осигурителни вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица
080118
-
080118
-
НАИМЕНОВАНИЕ
ПРИХОДИ
Параграф
Начети и лихви по ревизионни актове за начет, съставени от НОИ, след 31 декември 2005 г. 280240
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления 280250
 
РАЗХОДИ
Параграф
Парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване
420100
Парични обезщетения за временна неработоспособност поради гледане на болен член от семейството и карантина
420200
Парични обезщетения за временна неработоспособност поради нетрудови злополуки
420300
Парични обезщетения за временна неработоспособност поради трудова злополука по чл. 55, ал. 1 от КСО
420401
Парични обезщетения за изследване поради трудова злополука по чл. 55, ал. 1 от КСО
420402
Парични обезщетения за санаторно-курортно лечение поради трудова злополука по чл. 55, ал. 1 от КСО
420403
Парични обезщетения за трудова злополука по чл. 55, ал. 2 от КСО
420404
Парични обезщетения за изследване поради трудова злополука по чл. 55, ал. 2 от КСО
420405
Парични обезщетения за санаторно-курортно лечение поради трудова злополука по чл. 55, ал. 2 от КСО
420406
Парични обезщетения поради профeсионална болест по чл. 56 от КСО
420407
Парични обезщетения за изследване поради професионална болест по чл. 56 от КСО
420408

Парични обезщетения за санаторно-курортно лечение поради професионална болест по чл. 56 от КСО

420409
Парични обезщетения за трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради общо заболяване
420501
Парични обезщетения за трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради трудова злополука по чл. 55, ал. 1 от КСО
420502
Парични обезщетения за трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради трудова злополука по чл. 55, ал. 2 от КСО
420503
Парични обезщетения за трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради професионална болест по чл. 56 от КСО
420504
Парични обезщетения за бременност и раждане
420600
Парични обезщетения за трудоустрояване поради бременност и кърмене
420700

Парични обезщетения за отглеждане на дете до 2 години

420801
Парични обезщетения за отглеждане на дете от 2 до 3 години (за периоди преди 1 април 2002 г.)
420802
Еднократна помощ при смърт поради общо заболяване
420901
Еднократна помощ при смърт поради трудова злополука по чл. 55, ал. 1 от КСО
420902
Еднократна помощ при смърт поради трудова злополука по чл. 55, ал. 2 от КСО
420903
Еднократна помощ при смърт поради професионална болест по чл. 56 от КСО
420904
Парична помощ за инвалидност поради общо заболяване по чл. 11, ал. 3 от КСО, когато осигуреното лице няма необходимия осигурителен стаж за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване
429800
Подобни статии:
 

Реклама