Последно променен на Събота, 04 Септември 2010 23:06

Здравно осигуряване


Приходи
Параграф
Процент
Вноски от осигурители за работници и служители по трудови правоотношения и членове на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията; за лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности; за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията
100101
3.9
Вноски от осигурени лица или от осигурители за работници и служители в неплатен отпуск
100109
6

- Вноски за лицата, работещи по служебни правоотношения
- Вноски за лицата, работещи по служебни правоотношения за времето, през което са в неплатен отпускp

100102
6

- Вноски за лицата, работещи по правоотношения, възникнали на основание специални закони
- Вноски за лицата, работещи по правоотношения, възникнали на основание специални закони за времето, през което са в неплатен отпуск

100103
6

Вноски от осигурители за раб. и служители и от самоосиг. се лица върху паричното обезщетение за временна неработ. и за отглеждане на дете

100104
3.9
Вноски от осигурители върху паричното обезщ. за временна неработ., за работещи по служебни правоотношения и по правоотношения, възникнали на основание специални закони
100105
6
Лични вноски от работници и служители, работещи по трудови правоотношения, и членове на коопера- ции, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията; лицата, упражня- ващи трудова дейност и получаващи доходи на из- борни длъжности; за служители с духовно звание на Българската православна църква и други регистри- рани вероизповедания по Закона за вероизп.
100200
2.1

Вноски от самоосигуряващи се лица при годишно изравняване (облагане) на доходите за 2005 г. (вноските се превеждат по ЕГН)

100401
6
Вноски от самоосигуряващи се лица по чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО
100402
6
Вноски от възложители след намаляване на норма- тивно признатите разходи за лица, работещи без трудово правоотношение по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗЗО, работещите по договори за управление и кон- трол на търг. дружества и членовете на коопера- ции, работещи без тр. правоотн. в кооп., членове на ЦИК по Закона за избор на нар. представители
100407
3.9
Вноски за членове на СИК и РИК по Закона за избор на нар. представители за сметка на реп. бюджет
100408
6
Лични вноски след намаляване с норм. признати разходи от лицата, работещи без трудови право- отношения; работещите по договори за управле- ние и контрол на търг. дружества и членовете на кооперации, работещи без трудови право- отношения в кооперацията, членовете на ЦИК по Закона за избор на нар. прдставители
100406
2.1
Вноски от лица, неподлежащи на здравно осигуряване на друго основание по ЗЗО
100405
6
Вноски за лица без доходи, подлежащи на осигуряване по чл. 40, ал. 1, т. 7 от ЗЗО
100701
6
Вноски от лица, работещи без трудови правоотношения, за периоди преди 1 януари 2003 г.
100403
6
Вноски за лица и членове на семейства с право на социално подпомагане; за непълнолетни без родители, които не подле- жат на осигуряване на друго основание, и други лица, за които вноските са за сметка на общинските бюджети (чл. 40, ал. 1, т. 9 и 10 от ЗЗО в редакцията му до 31.12. 2002 г.) за периоди преди 1 януари 2003 г.
100603
6
Вноски върху изплатени гарантирани вземания от фонд “ГВРС” (внасят се само от НОИ)
100106
3.9
Лични вноски върху изплатени гарантирани вземания от фонд “ГВРС” (внасят се само от НОИ)
100201
2.1
Вноски за пълнолетни учащи се във висши училища без дохо- ди, до навършване на 26-годишна възраст, както и за оста- налите лица по чл. 40, ал. 1, т. 11 от ЗЗО в редакцията му до 31.12.2002 г. за периоди преди 01.01.2003 г.
100703
6
Вноски за неосиг. членове на семейството от осигурени ли- ца по ЗЗО за периоди преди 01.01.2003 г. Вноската е в размер 5 на сто от вноската (6%) за всеки неосиг. член на сем.
100704
0.3
Начети и лихви по рев. актове за начет в приход на НЗОК
280205
-
Наказат. лихви по просрочени осиг. вноски за НЗОК
280206
-
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления
280215
-
Вноски и лихви за здравно осигуряване по разсрочени плащания
280222
-
Еднократно внесена сума за възстановяване на здравно- осигурителни права на лицата, пребиваващи в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, в размер на 12 (дванадесет) здравноосигурителни вноски върху минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО към момента на внасяне
280218
6
Вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица
100800
-
Подобни статии:
 

Реклама