Последно променен на Неделя, 15 Октомври 2006 19:04
Какъв е редът за удостоверяване на трудов стаж за лице, работещо по граждански договор? Кой издава осигурителна книжка и как се извършва заверката, при положение че лицето работи през един и същ период при няколко възложители?

Съгласно чл. 7 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина, на осигурените на основание чл. 4, ал. З, т. 5 и 6 от Кодекса за социално осигуряване се издават осигурителни книжки, в които се вписват осигурителният стаж, осигурителният доход, направените осигурителни вноски, изплатените парични обезщетения, добавки и помощи за деца

За целта работещите без трудови правоотношения по договор с възложител подават искане пред съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт по местоживеене искането за издаване на осигурителна книжка по ЕГН.

Възложителят задължително попълва данните на стр. 4 и 5 от осигурителната книжка, с изключение на колони 11 и 12.

В случай, че през един и същи период лицето работи при няколко възложители, всеки от възложителите прави необходимите вписвания на отделни редове на стр. 4 и 5 в осигурителната книжка.

В този случай лицето попълва на лист 1 и 2 от книжката в колона 5 „Брутно трудово възнаграждение или осигурителен доход" сбора от доходите от всички възложители, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски за съответните месеци.

Заверката на осигурителния стаж и осигурителния доход се извършва от финансовите ревизори след проверка на представените от лицето документи - сметка за изплатени суми, служебни бележки и договор за работа без трудово пра-воотношение и други.

 

Реклама