Последно променен на Неделя, 15 Октомври 2006 19:04
Как следва да се осигурява управител на дружество с ограничена отговорност, при положение че с него няма сключен договор, а е вписан като управител само в съдебното решение на фирмата?

Изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества следва да се осигуряват по реда на чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), т.е. за всички осигурени социални рискове.

Съгласно разпоредбите на чл. 6, ал. 4 от КСО за работещите по договори за управление и контрол на търговски дружества осигурителни вноски се дължат върху полученото брутно трудово възнаграждение, намалено с признатите разходи, но върху не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя.

От данните в молбата е видно, че договор за управление с лицето няма сключен, а същото е вписано за управител в съдебното решение.

Договор за управление се счита за сключен и само по силата на съдебно решение, в което съответното лице е посочено като управител - срещу заплащане на възнаграждение.

Във Вашия случай, като се има предвид гореизложеното, управителите на търговското дружество - ООД, подлежат на осигуряване за всички осигурителни случаи след изплащане на възнаграждение по договора за управление.

 

Реклама