Последно променен на Неделя, 15 Октомври 2006 19:04
Собственичка на ЕООД, която излиза в отпуск за отглеждане на малко дете, какви осигурителни вноски дължи и при какви условия има право да ползва такъв отпуск? Следва ли да възложи управлението на фирмата на прокурист?

За периода на бременност и раждане (135 календарни дни) на самоосигуряващите се майки, осигурени за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица, се изплаща парично обезщетение по чл. 50 от КСО при условията на чл. 48а от КСО този период не се изисква управлението на дружеството да се възлага на прокурист.

Върху получено парично обезщетение при бременност и раждане се дължат осигурителни вноски за фонд „Пенсии" и здравно осигуряване за сметка на лицето, а за 2005 г. - само за здравно осигуряване.

За периода на отглеждане на малко дете, когато майката не упражнява трудова дейност като самоосигуряваща, но дружеството не е преустановило дейност, следва да се сключи договор за прокура с друго лице, което да управлява фирмата срещу възнаграждение.

В този случай майката има право на парично обезщетение по чл. 53, ал. 1 от КСО, като вьрху него дължи за своя сметка здравни осигуровки.

При положение, че след изтичане на срока, за който се изплаща обезщетение при бременност и раждане, майката продължи да упражнява трудова дейност като самоосигуряваща се, тя има право на 50 на сто от обезщетението по чл. 53, ал. 1 от КСО, като за същия период дължи осигурителни вноски по съответния ред за ДОО и за здравно осигуряване.

 

Реклама