Последно променен на Неделя, 15 Октомври 2006 19:04
Съдружник в ООД, който е в отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, с решение на ОС напуска дружеството. Същият започва дейност като ЕООД, където има сключен договор за управление и контрол. Следва ли да се осигурява в новото дружество едновременно като самоосигуряващо се лице и по договора за управление и контрол? Има ли право да тегли 50% от полагащата му се суми за отглеждане на дете до 2-годишна възраст?

Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) изпълнителите по договор за управление и контрол се осигуряват задължително за всички осигурени социални рискове. Осигурителните вноски за тези лица се внасят върху полученото възнаграждение след намаляването му с нормативно признатите разходи.

В случай, че лицето получава възнаграждение като управител на търговското дружество, се дължат осигурителни вноски върху доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход по основната икономическа дейност на осигурителя.

Ако обаче, възнаграждение не е получавано, а управителят е негов едноличен собственик, осигуряването се осъществява по реда на чл. 4, ал. З, т. 2 от КСО. В тези случаи достатъчно условие, за да възникне задължението за осигуряване, е упражняването на трудова дейност.

В случай, че лицето получава възнаграждение като изпълнител по договор за управление и контрол и едновременно с това упражнява трудова дейност като собственик на едноличното си дружество, се дължат осигурителни вноски и на двете основания. Осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход за съответната година.

Съгласно чл. 54, ал. 1 от КСО, в случаите, когато не се ползва допълнителният платен отпуск за отглеждане на малко дете или лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване, на майката (осиновителката) се изплаща парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението по чл. 5, тя е осигурена за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица и ако е имала право на обезщетение по чл. 52а, обезщетението се изплаща от деня на започване на осигуряването.

В случая, за който се отнася запитването ви, лицето има право на парично обезщетение по чл. 4, ал. 1 от КСО в размер 50 на сто от обезщетението по чл. 53 (за 2005г. 50 на сто от 1300 лв.), ако са налице следните условия:

- осигурено е за всички осигурени социални рискове по договор за управление на търговско дружество или за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица като самоосигу-ряващо се лице - собственик на капитала на ЕООД;

- има най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица всички осигурени социални рискове без безработица;

- допълнителният отпуск за отглеждане на малко дете не се ползва от това или от друго лице;

- детето не е дадено за осиновяване и не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.

 

Реклама