Нели Вангелова,
държавен експерт по осигуряването в отдел “Парични обезщетения”, дирекция “Осигуряване и кроткосрочни плащания”

С § 47 от Преходните и заключителните раз- поредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност са изменени разпоредбите на чл. 40а, чл. 48б и чл.
52б от Кодекса за социално осигуряване (КСО), касаещи сроковете за представяне в съответното ТП  на НОИ на необходимите документи за из- плащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност, бременност и раждане и за отглеждане на малко дете. Измененията са обнарод- вани в държавен вестник брой 94 от 30.11.2012 г. и влизат в сила от 1 януари 2013 г. Съгласно измене- ните разпоредби се въвежда единен краен срок за представяне на документите в съответното ТП на НОИ - 15-то число на месеца, който не е обвързан с изплащането, начисляването или неначисляването на  трудовите възнаграждения и с подаването на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО. Промяната се налага заради определянето на нов срок за внасянето на осигурителни вноски, който също не е обвързан с изплащането, начисляването или неначисляването на трудовите възнаграждения - до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът, и има за цел по-бързото изплащане на паричните обезщетения на правоимащите лица.
След 1 януари 2013 г. осигурителите, техните клонове и поделения, осигурителните каси и са- моосигуряващите се лица са длъжни да представят в ТП на НОИ необходимите документи в новите срокове, а те са следните:
- от осигурителите, техните клонове и поде- ления и осигурителните каси – до 15-то число на месеца, следващ този, през който осигуреното лице е  представило пред осигурителя документите за

изплащане на съответното обезщетение (болничен лист и/или заявление-декларация);
- от самоосигуряващите се лица - до 15-то чис- ло на месеца, следващ този, през който е издаден болничният лист, съответно до 15-то число на месеца, следващ този, от който се иска изплащане на обезщетението за бременност и раждане по чл.
50-51 от КСО или обезщетението за отглеждане на малко дете по чл. 53 и чл. 54 от КСО.
Във връзка с това, след 1 януари 2013 г. и до из- менението в образеца на придружителното писмо, приложение № 8 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от  държавното обществено осигуряване (НИИ- ПОПДОО) не следва да се попълват реквизитите, свързани с изплащането/начисляването на възна- гражденията и с подаването на данните по чл. 5, ал.
4, т. 1 КСО в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
Важно е да се отбележи, че тъй като закон- ноопределеният срок – 15-то число на месеца, е краен, документите за изплащане на паричните обезщетения могат да се представят в ТП на НОИ преди изтичането му. Например, ако служител е във  временна неработоспособност през периода от 7 януари до 11 януари 2013 г. вкл., за което е издаден болничен лист и е уведомен осигурителят, и  болничният  лист е представен на осигурителя на 14 януари 2013 г., този болничен лист следва да се представи в съответното ТП на НОИ най-късно до 15 февруари 2013 г. Няма пречка същият да се представи от осигурителя в ТП на НОИ, заедно с другите необходими документи, още на 14 януари
2013 г., като паричното обезщетение по него ще

 7

Национален осигурителен институт

бъде изплатено в срока по чл. 23 от Наредбата за из- числяване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, най-късно до 4 февруари 2012 г. (15-я работен ден след представяне на документите).
Неспазването на крайния срок за представяне на  необходимите документи в ТП на НОИ води до търсене на административно-наказателна отго- ворност от осигурителя/самоосигуряващия по чл.
349 от КСО.

С преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на ДОО за 2013 г. се правят изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване (КСО), касаещи изплащането на паричните обезщетения при временна неработо- способност.
С изменението на чл. 40, ал. 5 от КСО, анти- кризисната мярка, според която   работодателят заплаща на осигуреното лице за първите три ра- ботни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната нерабо- тоспособност, но не по-малко от 70 на сто от сред- нодневното уговорено възнаграждение, се залага като постоянна разпоредба в КСО. Изменението е съобразено с действащото законодателство в мно- го страни-членки на Европейския съюз, съгласно което  заплащането от страна на работодателя е за  значително по-дълги периоди или съществу- ва  гратисен период, през който на лицата не се изплащат обезщетения. Освен това се създава и заинтересованост у работодателите да контролират

основателността на издаваните болнични листове, особено за по-кратки периоди.
С новата разпоредба на чл. 40, ал. 7 от КСО се създава нормативно основание осигурените лица да възстановяват получените от тях парични обез- щетения за временна неработоспособност поради общо заболяване за периода, за който им е отпус- ната пенсия за инвалидност за същото заболяване. Независимо че в тези случаи обезщетенията са получени добросъвестно, те следва да бъдат въз- становени, тъй като за един и същ осигурен риск
– общо заболяване, не могат да се получават две различни осигурителни плащания от ДОО. Това произтича от разпоредбите на чл. 73 от КСО и чл.
12, т. 6 от Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ). Разпоредбата на чл. 12, т. 6 от НМЕ, “за- бранява” издаването на болничен лист за временна неработоспособност на лица, за заболяване, за което ТЕЛК/НЕЛК е определила 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, тъй като тези лица са с право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване. Съгласно чл. 73 от КСО правото на пенсия за инвалидност се поражда от датата на инвалидизиране, а за слепите по рождение и за ослепелите преди постъпване на работа – от датата на заявлението, като пенсията за инвалидност се отпуска за срока на инвалидността. Така предвид разпоредбите на чл. 73 от КСО и на чл. 12, т. 6 от НМЕ лице, което е с право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване, не може да получава и парично обезщетение за временна неработоспособност за същото заболяване, за което ще получава пенсия.

Подобни статии:
 

Реклама