КОДЕКС НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕТИКА


ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Обн. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2000г.
Въведение

Лекарската професия е творчество, което съчетава наука, изкуство и техника. Тя служи на живота, здравето (психическо и физическо) и работоспособността на отделния човек и целия народ. Лекарската професия е свободна професия. Тя изисква от лекаря човечност, всеотдайност и чувство за отговорност. Лекарят е длъжен да упражнява своята професия по съвест и да отговаря на доверието, което му предоставя тя.

Лекарската етика е съвкупност от норми на поведение, които служат изцяло на живота и здравето на индивида и обществото.

Етичните норми регулират отношенията на лекаря с пациента и неговите близки и отношенията на лекаря с колегите му и с обществото.

Правилата на професионалната лекарска етика са задължителни за всеки лекар.


Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. Лекарската професия може да се изпълнява само от лице с висше медицинско образование и призната в Република България правоспособност.


Чл. 2. Лекарската професия се основава на следните ценности:

1. професионална компетентност и отговорност;

2. честност, човечност, милосърдие;

3. добросъвестност;

4. тактичност в отношенията с пациентите, колегите и обществото;

5. неприязън към самонадеяността и самохвалството;

6. вежливост към пациента и неговите близки;

7. психологичен подход към болния;

8. толерантност към религиозните убеждения, етническите традиции, политическите убеждения и политическата принадлежност на личността;

9. еднакво отношение към болните с различно обществено, социално и материално положение.

Прочетете целия КОДЕКС НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕТИКА

 

Реклама