КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

... изм. ДВ. бр.97 от 23 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.100 от 30 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.24 от 31 Март 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г.

Част първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет
Чл. 1. (1) Този кодекс урежда:

1. застраховането и презастраховането;

2. застрахователното и презастрахователното посредничество;

3. условията за започване, извършване и прекратяване на дейностите по т. 1 и 2;

4. застрахователния договор;

5. задължителното застраховане

6. застрахователния надзор.

(2) Разпоредбите на този кодекс не се прилагат за дейностите по допълнително социално осигуряване и по доброволно здравно осигуряване, доколкото друго не е предвидено в закон.


Цели
Чл. 2. Целите на този кодекс са:

1. осигуряване защита на интересите на потребителите на застрахователни услуги, и

2. създаване на условия за развитието на стабилен, прозрачен и ефективен застрахователен пазар.


Застраховане
Чл. 3. Застраховането е дейност по осигуряване на застрахователно покритие на рискове по силата на договор, изразяващо се в набиране и разходване на средства, предназначени за изплащане на обезщетения и други парични суми при настъпване на събития или сбъдване на условия, предвидени в договор или в закон, както и в пряко свързаните с това дейности, включително:

1. оценка на застрахователния риск;

2. определяне на застрахователната премия;

3. установяване на настъпило застрахователно събитие;

4. определяне размера на причинените вреди;

5. управление на собствените средства и на активите, които служат за покритие на техническите резерви на застрахователя;

Прочетете целия КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

 

Реклама