С чл. 8 от ЗБДОО за 2012 г. са определени следните размери на месечния осигурителен доход:

  • минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от ЗБДОО за 2012 г.;

Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД), 2011 г., която е приложение 2 към Заповед № РД01-931 от 27.12.2010 г. на Министъра на труда и социалната политика.

  •  минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемият им доход за 2010 г. като самоосигуряващи се лица:

а) до 5400 лв. – 420 лв.;
б) от 5401,01 лв. до 6500 лв. – 450 лв.;
в) от 6501,01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
г) над 7500 лв. – 550 лв.;

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2010 г., както и за започналите дейност през 2011 г. и 2012 г. е 420 лв. (чл. 8, ал. 2 от ЗБДОО за 2012 г.).

За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква „а“ – 420 лв. (основание чл. 8, ал. 3 от ЗБДОО за 2012 г.).

  •  минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 240 лв.;
  •  максимален месечен размер на осигурителния доход – 2000 лв.

III. Промени в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 01.01.2012 г.

Освен промените, разгледани в Раздел I от настоящото указание, със ЗБДОО за 2012 г. са направени и следните изменения и допълнения в КСО и Закона за здравното осигуряване:

1. чл. 6, ал. 11 от КСО – прецизиране на текста във връзка със законодателни промени, извършени през предходни години в разпоредбите към които препраща чл. 6, ал. 11 от КСО;

2. чл. 6а от КСО – разпоредбата се допълва, в следствие на което се въвежда минимален размер на дохода върху който се дължат осигурителните вноски за лица, командировани по реда на чл. 121, ал. 3 от КТ, за които не се прилагат минимални ставки на заплащане по смисъла на легалната дефиниция, въведена с § 1, ал. 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на КСО;

3. чл. 9, ал. 5 от КСО – разпоредбата е допълнена с оглед нейното прецизиране по отношение на дължимите вноски за лицата, за които периодите по чл. 9, ал. 3, т. 1 – т. 4 от кодекса се зачитат за учителски стаж. В резултат от допълнението изрично е регламентирано, че за периодите по чл. 9, ал. 3, т. 1 – т. 4 от КСО, които се зачитат за учителски стаж се дължат вноски за Учителски пенсионен фонд;

4. чл. 127, ал. 1 и ал. 2 от КСО – разпоредбите са изменени във връзка с прилагане на двустранните споразумения в сферата на социалната сигурност, по които Република България е страна. В следствие от изменението от задължително осигуряване за ДЗПО са изключени лицата, които по силата на двустранните споразумения в сферата на социалната сигурност не се осигуряват във фонд „Пенсии”, но са задължително осигурени във друг фонд на ДОО;

5. чл. 157, ал. 5 от КСО – думата “Самоосигурените” е заменена със “Самоосигуряващите се” с оглед прецизиране на разпоредбата в терминологично отношение в съответствие с легалната дефиниция на „самоосигуряващ се”, която е въведена с чл. 5, ал. 2 от кодекса;

6. § 22о от ПЗР на КСО – разпоредбата се изменя, вследствие на което се удължава до 31 декември 2012 г. периода, за които осигурителят изплаща на осигуреното лице за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение. Възнагражденията за първите три работни дни от временната неработоспособност са осигурителен доход по смисъла на чл. 6, ал. 2 от КСО и върху тях се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, съответно осигурителни вноски за ДЗПО;

7. § 19к от ПЗР на ЗЗО – разпоредбата се изменя във връзка с удължаване до 31 декември 2012 г. на периода по § 22о от ПЗР на КСО.
За периода до 31 декември 2012 г. здравноосигурителните вноски върху възнагражденията по § 22о, т. 1 от ПЗР на КСО се дължат по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО.

IV. Определяне на годишния осигурителен доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводителите за 2011 г. във връзка с получени държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет

Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност (чл. 6, ал. 2 от КСО), а при формиране на годишния осигурителен доход за лицата, които определят окончателен размер на осигурителния доход, се взима предвид облагаемия доход от упражняване на съответната трудова дейност (чл. 6, ал. 8 от КСО).

Получените от регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводителите държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет не са доходи от доходи от трудова дейност. Въпросните средства са подпомагане във връзка с изпълнение на определени национални мерки или реализиране на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз, а не възнаграждения за положен труд.

С оглед на гореизложеното, при определяне на годишния осигурителен доход по чл. 6, ал. 8 от КСО, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводителите, които определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност, не включват в облагаемия си доход получените държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет.

В тази връзка при попълване на Таблица 1 и Таблица 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2011 г., регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводителите, които определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност, трябва да имат предвид следното:

  •  ако облагаемия доход се формира по реда на чл. 26 от ЗДДФЛ – сумата, която се пренася на ред 13, колона 5.1 от Таблица 1 и Таблица 2 не включва получените държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет;
  •  ако облагаемия доход се формира по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ – получените държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет не се взимат предвид при определяне на сумата, която се пренася на ред 13, колона 5.3 от Таблица 1 и Таблица 2.

 

 

Реклама