ОТНОСНО: Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване /Обн. ДВ, бр. 60 от 5.08.2011г./ и направените с него изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, отнасящи се за задължителното пенсионно осигуряване

1. С § 3 от Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗИДКСО) в чл. 79, ал. 1 в текста преди т. 1 думите "до датата на инвалидизирането" се заменят с "до датата на пенсионирането". С направеното изменение и при пенсиите за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест индивидуалният коефициент се изчислява по реда на чл. 70, ал. 3-6 с осигурителния доход до датата на пенсионирането, в случаите, когато началната дата на пенсията е различна от датата на инвалидизирането.

Разпоредбата влиза в сила от датата на обнародване в Държавен вестник и се прилага при отпускане на пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест след 4.08.2011 г.

2. С § 4 от ЗИДКСО са направени следните изменения в чл. 84, ал. 1:

1. точка 1 се изменя така:

"1. до 31 август 2011 г. – 20 на сто;"

2. точка 2 се изменя така:

"2.от 1 септември 2011 г. до 31 декември 2012 г. – 26, 5 на сто;".

Направените промени в чл. 84, ал. 1, т. 1 и 2 от КСО регламентират добавката на преживелия съпруг/съпруга да се определи в размер 26,5 на сто от пенсията или сбора от пенсиите на починалия съпруг/съпруга за периода от 1 септември 2011 г. до 31 декември 2012 г.

Преизчисляването от 1.09.2011 г. на добавките по чл. 84 КСО ще бъде извършено автоматично от ГД "ИС", включително и на тези, определени по международен договор, за което ще бъдат изготвени разпореждания. Във връзка с Решение № 4.1, Протокол № 6 от заседание на Надзорния съвет на НОИ, проведено на 25 юли 2011 г., за новите размери на добавките няма да бъдат изготвяни разпореждания за лицата.

Разпорежданията ще бъдат изготвени само в един екземпляр и предоставени на териториалните поделения на НОИ за прилагане в пенсионните преписки. Всеки пенсионер или упълномощено от него лице може да получи безплатно екземпляр от разпореждането в съответното териториално поделение на НОИ, което изплаща пенсията. За целта следва в ТП на НОИ да се поставят уведомителни табла, както и да се даде гласност чрез местните медии.

Разпорежданията за добавките по чл. 84 КСО, изплащани от Д"ЕРМД", с изключение на тези, по споразумението с Р Турция ще бъдат изготвени в два екземпляра.

Изплащането на преизчислените размери на добавките по чл. 84 КСО от 1.09.2011 г. ще се извърши с ведомост обр. 7 за месец септември 2011 г. Новите размери на добавките ще бъдат отразени в Таблица обр. 4А в раздел "Изменени".

3. С § 5 от ЗИДКСО в чл. 104 се създава ал. 9:

"(9) Осигурителният стаж на лицата по чл. 69а се превръща, като 4 години осигурителен стаж на длъжност "балерина, балетист или танцьор" в културни организации се зачита за 5 години осигурителен стаж от трета категория труд."

С новосъздадената разпоредба на чл. 104, ал. 9 се урежда превръщането на осигурителния стаж на лицата по чл. 69а от КСО. При определяне размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст, осигурителният им стаж, положен след датата на влизане в сила на този закон се превръща като 4 години осигурителен стаж на длъжност "балерина, балетист или танцьор" в културни организации се зачита за 5 години осигурителен стаж от трета категория труд. Разпоредбата влиза в сила от 5.08.2011 г . Това означава, че за периода от 1.01.2011 г. до 4.08.2011 г. включително, трудът на този кръг лица е от трета категория.

4. С § 19, т. 1 от ЗИДКСО се правят допълнения в преходните и заключителни разпоредби, като в § 4 се създават ал. 6 и 7, които влизат в сила от 18 юни 2011 г.:

"(6) Когато лицата по ал. 1, 2 и 3 поискат да им бъде отпусната пенсия от държавното обществено осигуряване, едновременно със заявлението за отпускане на пенсия те подават и заявление, с което искат средствата по индивидуалната им партида в професионалния пенсионен фонд да се прехвърлят във фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване. Заявлението за прехвърляне се подава чрез териториално поделение на Националния осигурителен институт до съответното пенсионноосигурително дружество, управляващо пенсионноосигурителния фонд, едновременно с подаване на заявлението за отпускане на пенсия от държавното обществено осигуряване. В 7-дневен срок от отпускане на пенсията териториалното поделение на Националния осигурителен институт изпраща заявлението на пенсионноосигурителното дружество.

(7) В случаите по ал. 6 пенсионноосигурителното дружество превежда средствата във фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване в едномесечен срок от получаване на заявлението. Когато в индивидуалната партида няма натрупани средства, пенсионноосигурителното дружество уведомява Националния осигурителен институт."

Новите ал. 6 и ал. 7 на § 4 от ПЗР на КСО са създадени във връзка с Решение № 7 на Конституционния съд от 31 май 2011 г., с което се обявява за противоконституционна разпоредбата на § 4а, поради което след влизането в сила на решението тя не се прилага.

Във връзка с приложението на новата ал. 6 на § 4 ПЗР на КСО да се прилага следната процедура:

При подаване на заявление от лица, с искане за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 4, ал. 1-3 ПЗР на КСО, при регистрация в ТП на НОИ на заявлението за пенсия се предоставя за попълване и заявление за прехвърляне на средствата от ППФ във фонд "Пенсии" на ДОО по примерен образец, като същото се прилага към пенсионното досие. При постъпване на заявление в Д"ЕРМД" от лица, живеещи в държава, с която се прилага двустранен международен договор/регламент в областта на социалното осигуряване, заявлението за прехвърляне на средствата от ППФ във фонд "Пенсии" на ДОО се изпраща допълнително на лицата за попълване.

Служителите от сектор "Пенсионно обслужване" в ТП на НОИ извършват регистрация по ЕГН в програмен продукт "PPF" на заявленията за прехвърляне на средствата, включително и при попълнена декларация за неучастие в ППФ след 31.12.1999 г., за да бъде извършена проверка в НАП.

Предвижда се в определен срок от регистрацията в програмния продукт да бъде извършвана служебна проверка в Националната агенция по приходите /НАП/ за последния ППФ, в който е осигурявано лицето, или съответно за неосигуряване в ППФ.

За случаите, при които лицата имат право на пенсия по § 4, ал. 1-3 ПЗР на КСО, но след 31.12.1999 г. са работили по условията на трета категория труд и нямат осигуряване в ППФ е неприложима разпоредбата на § 4, ал. 6 на ПЗР на КСО. За тях ще постъпи информация за неосигуряване в ППФ и подадените от лицата заявления за прехвърляне на средствата остават без последствие.

След отпускане на пенсията се попълва частта от заявлението от пенсионния орган до ППФ, заверява се с подпис и печат, прави се копие, което остава в пенсионното досие, а оригинала се предава на упълномощено със заповед длъжностно лице, което в последния работен ден от седмицата изпраща с придружително писмо по опис събраните заявления до съответните Пенсионно осигурителни дружества. Когато лицето е посочило ППФ различен от последния, в който е осигурявано, в горния ляв ъгъл на заявлението служебно се попълва актуалния ППФ и се изпраща на него. За Ваше улеснение Ви предоставяме списък с адресите на всички ПОД. Преди изпращането им, следва в програмен продукт "PPF" да бъде попълнена датата на разпореждането за отпускане на пенсията за съответното ЕГН, както и датата на изпращане на заявлението в ППФ. За дата на разпореждането за отпускане на пенсията да се посочва датата на утвърждаването му от длъжностното лице по "ПО" /не датата на протокола от ГД"ИС"/, което при подписването му задължително го датира.

В случай на отказ за подаване на заявление за прехвърляне на средства, когато лицето има осигуряване в ППФ, същият декларира това обстоятелство в заявлението за пенсиониране. На основание § 4, ал. 6 от ПЗР на КСО длъжностното лице по пенсионното осигуряване постановява разпореждане за отказ на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Когато лице няма осигуряване в ППФ след 31.12.1999 г., но при преценка правото на пенсия се установи, че има положен осигурителен стаж от първа или втора категория труд, пенсията се отпуска, ако лицето отговаря на условията на § 4, ал. 1-3 от ПЗР на КСО, като се изпраща писмо до НАП за предприемане на съответните действия.

5. С § 22 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИДКСО са създадени следните алинеи:

" (1) Лицата, които са подали заявление за отпускане на пенсия на основание § 4, ал. 1, 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби, от 18 юни 2011 г. до влизането в сила на този закон подават и заявление, с което искат средствата по индивидуалната им партида в професионалния пенсионен фонд да се прехвърлят във фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване.

(2) Заявлението по ал. 1 се подава в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, в което е подадено заявлението за отпускане на пенсията, в тримесечен срок от влизането в сила на този закон."

Разпоредбите се прилагат за заявления, подадени след 17.06.2011 г., независимо от началната дата на пенсията.

Всички лица, които са подали заявления за отпускане на пенсия по § 4, ал. 1-3 ПЗР на КСО в периода от 18.06.2011 г. до получаване на настоящите указания и нямат постановени разпореждания, следва да бъдат уведомени с писмо с обратна разписка, за необходимостта до 5.11.2011 г. да декларират съгласието си средствата по индивидуалната им партида в професионалния пенсионен фонд да се прехвърлят във фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване, като им се изпрати и бланка на заявлението. Предоставен им е 3-месечен срок от влизането в сила на закона, за да подадат в съответното ТП на НОИ/Д"ЕРМД" нужното заявление по образец. Срокът по чл. 10, ал. 4 НПОС се съблюдава спрямо датата на постъпване на заявлението за прехвърляне на средствата в ТП на НОИ.

Ако писмото е получено от лицето /подписана обратна разписка/ и в указания срок – до 5.11.2011 г. не постъпи заявление, длъжностното лице по пенсионното осигуряване, на основание § 4, ал. 6 от ПЗР на КСО, постановява разпореждане, с което се отказва отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 4, ал. 1-3 от ПЗР на КСО.

В случай, че писмото не е получено от лицето, длъжностното лице по пенсионното осигуряване постановява разпореждане за отпускане на пенсия, ако отговаря на условията на § 4, ал. 1-3 от ПЗР на КСО и я спира от същата дата на основание чл. 95, ал. 2 КСО. Възобновяването й се извършва след подаване на заявлението за прехвърляне на средствата от ППФ, по реда на чл. 97 КСО. Ако такова не постъпи и впоследствие лицето направи искане за отпускане на пенсия по чл. 68 КСО, разпореждането за отпускане на пенсия по § 4, ал. 1-3 от ПЗР на КСО следва да се отмени, тъй като реално не е упражнено това право.

За лицата с отпуснати пенсии на основание § 4, ал. 1-3 от ПЗР на КСО (приложен списък) по заявления, подадени в периода между 18.06.2011 г. и 4.08.2011 г. включително, в случай че не подадат заявление за прехвърляне на сумите от личните им партиди във фонд "Пенсии" на ДОО, в 3-месечен срок от 5.08.2011 г. /уведомени са и са подписали обратна разписка/, разпорежданията ще бъдат отменени на основание чл. 99, ал. 1, т. 5 КСО. Изплатените до 5.11.2011 г. суми се считат за добросъвестно получени, а след тази дата подлежат на възстановяване от лицата със законната лихва.

Ако в срока на обжалване на разпореждането за отмяна представят нужното заявление, се прилага разпоредбата на чл. 99, ал. 3 КСО. При подадени заявления за прехвърляне на средствата от ППФ след влизане в сила на разпореждането за отмяна на пенсията, започва нова процедура по преценка на правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 4, ал. 1-3 ПЗР на КСО. Следователно, необходимо е и ново заявление за отпускане на пенсия, а при необходимост – и приложени документи.

В случай, че уведомителното писмо и заявлението не са получени от лицата, се прилага разпоредбата на чл. 95, ал. 2 КСО, като пенсията се спира от 6.11.2011 г. Възобновяването й се извършва след подаване на заявлението за прехвърляне на средствата от ППФ, по реда на чл. 97 КСО.

6. С § 20 от ЗИДКСО в Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) се правят следните изменения:

1. В § 63 думите "1 януари 2012 г." се заменят с "1 януари 2013г."

2. Параграф 65 се изменя така:

"§ 65. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г. с изключение на:

1. параграфи 32, 33 и 36, които влизат в сила от 1 януари 2013 г.;

2. параграф 51, който влиза в сила от 1 януари 2012 г."

С направените изменения в § 63 и § 65, социалните пенсии за старост и за инвалидност ще продължат да се отпускат до 31 декември 2012 г. по досегашния ред, предвиден в Кодекса за социално осигуряване, а изплащането по реда на Закона за социалното подпомагане и съответно по Закона за интеграцията на хората с увреждания ще започне от 1 януари 2013 г.

§ 25. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 19, т. 1 цитиран в настоящите указания, който влиза в сила от 18.06.2011 г.

Подобни статии:
 

Реклама