Съгласно § 21 от ПЗР на ЗИДКСО не се дължат лихви върху установени задължения на осигурени или самоосигуряващи се лица за парични обезщетения, получени за периоди до влизането в сила на този закон в нарушение на чл. 53, ал. 4 от КСО, когато детето е било настанено в детско заведение, включително и в детска ясла.

За възстановяване на погасените лихви се подава писмено искане /заявление по образец, приложение № 1 или в свободен текст/ в едногодишен срок от влизане в сила на този закон, т.е. до 05.08.2012 г. вкл. Когато искането е в свободен текст, то трябва да съдържа следните данни:

- трите имена на лицето, което иска възстановяване на платената лихва;

- единен граждански номер/личен номер на чужденец;

- точен адрес и телефон за кореспонденция;

- актуална лична разплащателна или спестовна безсрочна банкова сметка.

Заявленията могат да се подават във всяко ТП на НОИ, в неговите филиали, офиси и в изнесените работни места, лично или чрез упълномощено лице. ТП на НОИ, приело заявленията по служебен път ги изпраща на съответното ТП на НОИ, издало разпореждането за постановяване на дълга. Съответното ТП на НОИ приема и завежда отново заявленията, като следи за спазване на срока за възстановяване на лихвите, който тече от деня на приемане на заявлението в първото ТП на НОИ. Ако се налага последваща кореспонденция с лицата, тя се извършва от съответното ТП на НОИ. Когато заявлението се подава от упълномощено лице, се прилага пълномощното, което не е необходимо да е с нотариална заверка на подписите. Към заявлението се прилага копие от документ, издаден от съответната банка, с данни за личната банкова сметка.

Постъпилите в съответното ТП на НОИ заявления се предават на дирекция/отдел “Финансово-счетоводна дейност” за изготвяне на справка, която следва да съдържа общия размер на установеното задължение - главница и лихва, погасените суми - главница и лихва, и оставащото задължение. Преценката на правото за възстановяване на лихвите се извършва също от дирекция/отдел “ФСД” в съответното ТП на НОИ, като при преценката следва да се има предвид:

1. датата, на която разпореждането по чл. 114, ал. 3 от КСО или разпореждането по чл. 110, ал.3 от КСО са влезли в сила;

2. периодът, за който са получени паричните обезщетения за отглеждане на малко дете в нарушение на чл. 53, ал. 4 от КСО;

3. размерът на лихвата и каква част от нея е погасена.

3.1 При погасена главница и цялата или част от лихвата по вземането

Длъжностно лице от дирекция/отдел “ФСД”, изготвя проект на разпореждане по реда на чл. 115, ал. 4, изр. второ от КСО /приложение № 2/ за отмяна на пълния размер на постановените с разпореждането по чл. 110, ал. 3 или по чл. 114, ал. 3 от КСО лихви и за възстановяване на платените лихви от лицата. В случаите, в които лицето не отговаря на условията на § 21 от ПЗР на ЗИДКСО се изготвя проект на разпореждане за отказ /приложение № 3/. Разпорежданията се издават в три екземпляра - по един за дирекция/отдел “ФСД”, дирекция/отдел “КПК” и за заинтересованото лице, след което се предава за подпис на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на контрола по разходите на ДОО. Разпореждането се връчва на лицето лично или по пощата с обратна разписка. След постановяване на разпореждането, то се предава на дирекция/отдел “ФСД” в ТП на НОИ. Внесените лихви се възстановяват на лицето с бюджетно платежно нареждане при спазване на методически указания № 91-01-162/04.07.2011 г. на ГД”ФСД”. За пълния размер на постановените лихви в дирекция/отдел “ФСД” се взема сторнировъчна операция.

Възстановяването на сумите по т. 3.1 се извършва в срок до два месеца след подаване на заявлението.

3.2 При погасена само главница по вземането

Когато задължението е установено с влязло в сила разпореждане преди влизането в сила на § 21 от ПЗР на ЗИДКСО, ако лицата вече са погасили главницата по задължението или я погасят изцяло в срок 6 месеца от влизането в сила на закона, т.е. до 05.02.2012 г. вкл., се прилага процедурата по т. 3.1 за отмяна на начислените лихви, като в разпореждането /приложение № 2/ частта за възстановяване на лихвата не се попълва. В тези случаи не е необходимо лицето да подава искане за отмяна на лихвите. След издаване на разпореждането, длъжностно лице от дирекция/отдел “ФСД” взема сторнировъчна операция с размера на лихвите.

Същата процедура се прилага и в случаите, когато задължението е установено с влязло в сила разпореждане след деня на влизане в сила на § 21 от ПЗР на ЗИДКСО, ако лицата погасят изцяло главницата по задължението в срок 6 месеца от влизане в сила на разпореждането. В тези случаи задълженията, представляващи парични обезщетения, получени за периоди до влизането в сила на този закон в нарушение на чл. 53, ал. 4 от КСО, когато детето е било настанено в детско заведение, включително и в детска ясла се постановяват с разпореждане по чл. 114, ал. 3 от КСО /приложение №4/ или по чл. 110, ал. 3 от КСО /приложение №5/.

В случаите, в които задълженията се отнасят за периоди преди и след влизане в сила на закона, т.е. отнасят се за смесени периоди, се постановяват две отделни разпореждания за двата отделни периода - разпореждания по чл. 114, ал. 3 от КСО /приложение № 4/ или по чл. 110, ал. 3 от КСО /приложение № 5/ за периоди до 05.08.2011 г. вкл. и действащите в момента разпореждания по чл. 110, ал. 3 и 114, ал. 3 от КСО – за периоди след 05.08.2011 г.

3.3 В случаите по т .3.1 и т. 3.2, когато преписката на задълженото лице е била предадена за принудително събиране в ТД/офис на НАП, ТП на НОИ изпраща искане за прекратяване на производството по принудителното изпълнение на публичните вземания по реда на чл. 225, ал. 1, т. 6 от ДОПК.

Не следва да се предават преписки за принудително събиране в ТД/офис на НАП в нарушение на чл. 53, ал. 4 от КСО в следните случаи:

- когато не са изтекли 6 месеца от влизането в сила на § 21 от ПЗР на ЗИДКСО, по влезли в сила разпореждания преди тази дата.

- когато разпореждането за установяване на задълженията е влязло в сила след деня на влизането в сила на този закон и не са изтекли 6 месеца от датата на влизане в сила на разпореждането.

Съгласно § 21, ал. 3 от ЗИДКСО, отдел/сектор “ФСД” в едномесечен срок от влизането в сила на закона, т.е. до 05.09.2011 г. вкл., уведомява с писмо, с обратна разписка лицата, на които са разсрочени задълженията по чл. 116 от КСО, чийто период на разсрочване не е изтекъл и не е погасена изцяло главницата, че могат да направят искане за промяна в условията за погасяване на задълженията, така че да се възползват от правото за невнасяне на лихвите./ Източник НОИ

Подобни статии:
 

Реклама