Министерският съвет прие на 3 ноември 2010 г. проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.

В законопроекта са включени предложения за промени в условията за придобиване право на пенсия. Предвижда се от 1 януари 2012 година увеличаване на стажа за работещите при трета категория труд (чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване) с по 4 месеца на всяка календарна година до достигане на 37 години стаж за жените и 40 години стаж за мъжете през 2020 г.

От 1 януари 2021 година нараства възрастта за пенсиониране на жените и мъжете с по шест месеца до достигане на възраст 63 години за жените през 2026 година и 65 години за мъжете през 2024 година.

До 31 декември 2020 г. се запазва възможността за лицата, навършили 65-годишна възраст, които имат не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж, да могат да се пенсионират. Тази възраст също започва да се увеличава с по 6 месеца от 1 януари 2021г. до достигане на 67-годишна възраст.

Също постепенно се увеличава и осигурителният стаж, който е необходим за придобиване право на пенсия по чл. 69 от КСО, както и за придобиване право на пенсия по § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (ПЗР на КСО) от учителите.

Предлага се удължаване на срока на действие на разпоредбата на § 4 от ПЗР на КСО до 31 декември 2014г., която урежда т.нар. ранно пенсиониране на работещите при първа и втора категория труд, като условията за пенсионирането им няма да се променят до тази дата. Пенсиите на тези лица за периода 2011 г. - 2014 г. ще се изплащат от държавното обществено осигуряване вместо от професионалните пенсионни фондове и вноските от 12% и 7% ще постъпват в Националния осигурителен институт. Във фонд „Пенсии" на НОИ ще се прехвърлят и средствата по индивидуалните им партиди до 31 март 2011 г.

От 1 януари 2015 г. ранни пенсии за работещите при първа и втора категория труд ще се изплащат само от професионалните пенсионни фондове.

От 1 януари 2014 г. се предлага отпадане на тавана на новоотпуснатите пенсии и постепенно увеличаване тавана на старите пенсии.

От 1 януари 2017 г. се увеличава тежестта на всяка година осигурителен стаж от 1,1 на сто на 1,2 на сто за пенсиите, свързани с трудова дейност.

От 1 януари 2017 г. се предлага увеличаване на вноската за универсалните пенсионни фондове с 2 процентни пункта, т.е от 5% на 7%.

В резултат на предлаганите краткосрочни и дългосрочни мерки за подобряване финансовата устойчивост на пенсионната система и повишаване адекватността на пенсиите и на базата на заложените в средносрочната фискална рамка на Правителството показатели до 2013 година, дефицитът в държавното обществено осигуряване се преодолява през 2017 година.

Очаква се тази седмица промените да бъдат обсъдени на първо четене в социалната комисия. / бюлетин ИНФОБИЗНЕС

Подобни статии:
 

Реклама