ЕТИЧЕН КОДЕКС НА АДВОКАТА

Приет с Решение № 324 от 08.07.2005 г. на Висшия адвокатски съветОбн. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2005г.

На основание чл. 121, ал. 1 от Закона за адвокатурата Висшият адвокатски съвет приема Етичен кодекс на адвоката

Раздел I.ВЪВЕДЕНИЕ

Чл. 1. (1) В правова държава и в общество, основано на върховенството на закона, адвокатът има особена роля. Неговите задължения не се изчерпват с изпълнението на дадения му мандат, а произтичат и от традициите на вековната професия. Адвокатът трябва да служи както на интересите на правосъдието, така и на законните интереси и права на физическите и юридическите лица, които са му поверени да отстоява и защитава.

(2) За да може да бъде спечелено и запазено уважението, необходимо за осъществяване на посочените в ал. 1 функции, адвокатът изпълнява непрестанно многообразните си правни и етични задължения към:

1. клиента;

2. адвокатската професия като цяло и в частност към всеки колега;

3. съдебната власт и другите власти, пред които адвокатът защитава каузата на своя клиент или го представлява;

4. обществото, за което съществуването на свободната и независимата адвокатска професия, подчинена на собствените си правила, е същностна гаранция за опазване на законността и на правата на човека, евентуално противопоставени на силата на държавната власт и/или на интересите на отделни части от обществото.

Естество на правилата за професионално поведение

Чл. 2. (1) Адвокатът приема и спазва правилата за професионално поведение доброволно, за да се осигури точното изпълнение на неговите функции. Неспазването на тези правила от адвоката е основание за дисциплинарната му отговорност.

(2) Дисциплинарното производство се осъществява справедливо, за да бъдат налаганите санкции ефективни, обосновани и съобразени със степента на нарушенията.

Раздел II.ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
Независимост

Прочетете целия ЕТИЧЕН КОДЕКС НА АДВОКАТА

Подобни статии:
 

Реклама