Постановления, нормативни актове. Раяснения за наредби и постановления

91 Банкови сметки /IBAN/ на НОИ
92 Параграфи на НОИ
93 Възстановяване на контролни точки
94 Спазване на законоустановените срокове за подаване на декларации
95 Методики и указания на Агенция за социално подпомагане
96 Наредби на Агенция за социално подпомагане
97 Отпадна предусловието за плащанията по финансовия механизъм на ЕИП
98 Търговци проверяват он-лайн дали са интрастат оператори
99 НАРЕДБА № РД-07-5 от 16 май 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление
100 НАРЕДБА № Н-19 от 2 декември 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност
101 НАРЕДБА № Н-20 от 15 декември 2008 г. за условията и реда за компенсиране на стойността на безплатните винетки, получени от лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност
102 Наредба за функциите на Националния осигурителен институт по събиране и разпределяне на задължителните осигурителни вноски
103 Държавни помощи
104 Достъп до информация. НАП
105 Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от закона за здравословни и безопасни условия на труд
 
Страница 7 от 20

Реклама