Постановления, нормативни актове. Раяснения за наредби и постановления

76 Списък на регулирани професии в Република България
77 Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
78 Електронно деклариране на режим Внос, митническо складиране и манифестиране и обобщени декларации за въвеждане
79 Нови правила на ЕС за етикетиране на биологичните продукти
80 Правителството предлага банките задължително да уведомяват клиентите при промяна на лихвите
81 Off-line модул за Интрастат оператора
82 Харта на клиента. Агенция по вписванията
83 Условия и ред за издаване на безсрочни разрешения за производство на тютюневи изделия
84 Главна инспекция по труда приема декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ
85 Администратор на лични данни
86 Класификация на икономическите дейности (КИД — 2008)
87 Списък на професиите за професионално образование и обучение
88 ПРОЕКТИ на Държавни образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
89 Наредба за структурата и организацията на работната заплата
90 Наредба за служебните командировки на шофьорите и стюардесите в чужбина при международни автомобилни превози на товари и пътници
 
Страница 6 от 20

Реклама