Постановления, нормативни актове. Раяснения за наредби и постановления

61 При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на лична карта или паспорт
62 Ред за подаване на заявление за издаване на паспорт на лица до 18г.
63 Ред за подаване на заявления и получаване на лична карта и паспорт – в ЧУЖБИНА
64 Ред за подаване на заявления и получаване на лична карта и паспорт – в БЪЛГАРИЯ
65 Ще ме осигуряват ли, ако съм регистриран в Бюрото по труда и получавам парично обезщетение
66 Кои безработни лица имат право на обезщетение?
67 Действия при прекратена регистрацията в Дирекция Бюро по труда
68 Видове услуги произтичащи от Закона за Регистър Булстат
69 Предоставяне срещу заплащане на цялата база данни на Търговския регистър и актуализация на обстоятелствата в нея и достъп до регистър БУЛСТАТ
70 Подаване на документи в Агенция по вписванията с Електронен подпис
71 Възстановяване на надвнесени или недължимо платени такси по сметките на Търговски регистър, Имотен регистър, Регистър БУЛСТАТ и Регистър на имуществените отношения на съпрузите
72 Важно за плащането на таксите в търговския регистър
73 Банкова сметка обслужваща търговския регистър
74 Възобновяване на спряно на основание чл. 70, ал. 1, т. 3 от ДПК/отм./ ревизионно производство
75 Действия на органите по приходите в случаите, когато съдебните органи са се произнесли с решение
 
Страница 5 от 20

Реклама