Постановления, нормативни актове. Раяснения за наредби и постановления

196 Правилник за организацията на работа и дейността на център Фонд за асистирана репродукция от 20.03.2009
197 Постановление №25 от 09.02.2009 за създаване на център фонд за асистирана репродукция
198 Издаване на удостоверение за платени данъци и осигурителни вноски
199 Издаване на удостоверение за наличието или липсата на задължения
200 Издаване на акт за регистрация или дерегистрация по ЗДДС
201 Заверка на свидетелство за регистрация на фискално устройство
202 Административни услуги. Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
203 Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел
204 Единен регистър на медиаторите
205 Информация и образование на потребителите
206 Защита на потребителите / Сдружения на потребителите
207 Защита на потребителите
208 Писмо № 91-01-108 от 25.04.2008 г. относно спиране на производството или удължаване на срока...
209 Указание относно: предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
210 Указание относно прилагането на Закона за счетоводството
 
Страница 14 от 20

Реклама