Постановления, нормативни актове. Раяснения за наредби и постановления

181 РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на наети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на общността
182 РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕИО) № 574/72 за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на наети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на общността
183 Наръчник за търговците, извършващи външнотърговски операции с партньори от страните в Европейския съюз — Интрастат оператори
184 Общо за Интрастат
185 Нормативни актове, свързани със системата на осигуряване в Република България.
186 Електронен подпис
187 Регистрация на фирмени марки и знаци
188 Как да регистрираме фирма
189 УКАЗАНИЯ за получаването и изпращането на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис от и към Агенцията по вписванията
190 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ВЪТРЕШНИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА С ЕЛЕКТРОННО ПОДПИСАНИ ДОКУМЕНТИ В АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
191 Справки в Имотен регистър
192 Изгубила съм нотариалния акт за къщата ми. Какво мога да направя?
193 Кои са актовете, с които се признават права върху недвижими имоти и се вписват в Службите по вписванията?
194 Вписване на подлежащ на регистриране субект
195 Издаване на справки и удостоверения за вписани в регистър БУЛСТАТ обстоятелства
 
Страница 13 от 20

Реклама