Постановления, нормативни актове. Раяснения за наредби и постановления

166 Приложимост на процедурата "договаряне без обявление" на основание чл. 90, ал. 1 от ЗОП
167 Защита на потребителите: Общоевропейска система за класифициране на жалбите
168 Най-после е премахнат имущественият ценз за започване на бизнес
169 Прилагане на чл.45 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
170 Коригиране на грешки в подадени данъчни декларации
171 Уеднаквяване на практиката на НАП при извършване на действия по връчване на документи
172 Потъмняване на фискални бонове, доказващи извършените разплащания в брой с определени фирми, до степен заличаваща напълно информацията
173 Указанията по прилагане на Закона за достъп до обществена информация от служителите на НАП
174 Целевата помощ за отопление през новия отоплителен сезон е в размер на 276,15 лв.
175 Приемане на Искане за дерегистрация на Интрастат оператор
176 Опис на наличните активи по чл.61, ал.1 от ППЗДДС
177 Удостоверение за приравняване на неперсонифицирано дружеството като колективна инвестиционна схема
178 Указание № 24-00-5/14.04.09 относно: предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
179 РЕГИСТРИРАНЕ И ЗАВЕРКА НА ЛИЧНА ЗДРАВНА КНИЖКА ОТ РИОКОЗ
180 Информация относно командироване на наети лица в друга държава - членка на европейското икономическо пространство /ЕИП/
 
Страница 12 от 20

Реклама