Постановления, нормативни актове. Раяснения за наредби и постановления

121 Указание относно прилагането на ЗДДФЛ /деклариране на парични заеми в декларацията за доходите/
122 Наръчник по трансферно ценообразуване
123 Кодова таблица за преход от Националната класификация на професиите и длъжностите към Международната стандартна класификация на професиите
124 Режим на вътреобщностна доставка по чл. 7, ал. 1 от ЗДДС
125 Регистрация по реда на ЗДДС
126 Срокове за съхраняване на първични счетоводни документи
127 Регистрацията по БУЛСТАТ на лицата, упражняващи свободна професия, които са пенсионери
128 Осигуряване на председател на потребителна кооперация при работа без трудови правоотношения
129 Издаване на документ от физическо лице във връзка с прехвърляне на информация за стойността на консумирана ел. енергия и вода от наематели, които са предприятия.
130 Разяснения за начина на попълване на новите платежни документи при теглене или внасяне на суми от сметките на териториалните поделения на НОИ
131 Учителски пенсионен фонд (УчПФ)
132 ПРАВО НА ПЕНСИЯ
133 Методика за изчисляване на индивидуален коефициент
134 Актуализирани са Списъците на агентите за представителство по възстановяване на ДДС
135 Единна входна точка при подаването на Годишните отчети за дейността през 2009 г.
 
Страница 9 от 20

Реклама