Последно променен на Понеделник, 10 Декември 2012 15:39

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ЗАПОВЕД № РД-01-865 от 30 октомври 2012 г.

На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 на Министерския съвет от 6 февруари 2006 г. за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г.) определям коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2013 г. съгласно приложение, съставляващо неразделна част от тази заповед.

Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2013 г.

по ред

Икономическа дейност

Код по КИД

Коефи­циент на трудов травма­тизъм (Ктт)

1

2

3

4

1

Добив на метални руди

7

10,65

2

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

39

4,59

3

Воден транспорт

50

4,37

4

Производство на превозни средства, без автомобили

30

4,02

5

Производство на основни метали

24

3,00

6

Добив на въглища

5

2,75

7

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

33

2,18

8

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

38

2,06

9

Строителство на съоръжения

42

1,99

10

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

35

1,63

11

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

16

1,58

12

Пощенски и куриерски дейности

53

1,45

13

Сухопътен транспорт

49

1,45

14

Производство на химични продукти

20

1,42

15

Специализирани строителни дейности

43

1,40

16

Строителство на сгради

41

1,37

17

Производствона метални изделия, без машини и оборудване

25

1,29

18

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

17

1,28

19

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

52

1,27

20

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

23

1,25

21

Събиране, пречистване и доставяне на води

36

1,14

22

Добив на неметални материали и суровини

8

1,11

23

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

13

1,05

24

Производство, некласифицирано другаде

32

1,04

25

Производство на електрически съоръжения

27

1,02

26

Производство на мебели

31

1,01

27

Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение

28

0,96

28

Производство на хранителни продукти

10

0,93

29

Производство на изделия от каучук и пластмаси

22

0,89

30

Далекосъобщения

61

0,89

31

Производство на напитки

11

0,88

32

Горско стопанство

2

0,85

33

Производство на лекарствени вещества и продукти

21

0,84

34

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

81

0,84

Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0,75

 

Реклама