Последно променен на Вторник, 06 Ноември 2012 15:13

Относно: Оправдателни документи и прилагане на § 19п от ПЗР на ЗЗО

По повод запитвания от ТД на НАП – ……………………….., с вх. № ……………….. г. по описа на ЦУ на НАП, изразяваме следното принципно становище:

Изложената в запитванията фактическа обстановка е следната :
Въпрос от …………………: Физическо лице е подало по пощата в компетентната ТД на НАП декларация по § 19п от ПЗР на ЗЗО, придружена със заявление за напускане на страната по чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО, в което декларира дата на напускане на страната преди 01.01.2005 г.
Въпросът, който се поставя е от коя дата би следвало да се обработи заявлението за напускане на страната.

Въпрос от …………………………: Физическо лице е подало в компетентната ТД на НАП декларация по § 19п от ПЗР на ЗЗО, придружено със заявление за напускане на страната по чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО. Към заявлението е приложена справка от ОДМВР – ……….. и документ, издаден от Фондация ………….. В издадената справка от ОДМВР за периода, за който лицето иска освобождаване от задължителни здравноосигурителни вноски, няма данни за задгранични пътувания. Приложения от фондацията документ е издаден преди датата на напускане на страната, като в него е указано, че за определен /предстоящ спрямо момента на издаването му/ период от време, лицето ще участва в стажантска програма в САЩ.
Въпросът, който се поставя е следва ли да се коригира здравноосигурителния статус на лицето въз основа на приложените документи от ОДМВР – ………. и Фондация ………. и може ли този документ да се счете за издаден от компетентните органи на съответната държава.

Предвид изложената фактическа обстановка и с оглед относимите разпоредби разпоредбите на ЗЗО, изразяваме следното становище:

По въпроса от …………………………:

Съгласно § 19п (ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) лицата по чл. 40а, които са напуснали страната преди 31 декември 2011 г. и не са подали предварително заявление, могат да подадат заявлението в срок до 31 декември 2012 г. Към заявлението лицата прилагат декларация по образец, изготвена от Националната агенция за приходите, за датата на напускане на страната. Заявлението и декларацията се подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите лично, чрез упълномощено лице, по пощата или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя.
Разпоредбата на § 19п от ПЗР на ЗЗО регламентира възможност за лицата по чл. 40а - български граждани, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, които преди датата на заминаване в чужбина не са подали заявление по чл. 40а за освобождаване от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски, да могат да подадат това заявление в срок до 31 декември 2012 г.
Условията, на които трябва да отговарят лицата, за да имат право да подават декларацията по § 19п:
да са лица по чл. 40а от ЗЗО;
да са напуснали страната преди 31 декември 2011 г.;
да не са подали предварително заявление.
Условията трябва да са изпълнени кумулативно.
Видно от изложеното едно от задължителните условия за лицата, спрямо които се прилага § 19п от ПЗР на ЗЗО е да са лица по чл. 40а от същия закон. Тъй като разпоредбата на чл. 40а (ДВ, бр. 111 от 2004 г.) влиза в сила от 21.12.2004 г., видно е, че § 19п от ПЗР на ЗЗО не може да се прилага за период преди влизане в сила на чл. 40а, т. е. преди 21.12.2004 г.
Във Вашия случай, на основание гореизложеното лицата ще бъдат освободени от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски на основание § 19п от ПЗР на ЗЗО за периода след 01.01.2005 г. За периодите на пребиваване в чужбина преди тази дата, в случай, че отговарят на условията, лицата могат да се възползват от разпоредбата на § 19и от ПЗР на ЗЗО.

По въпроса от ……………………….:

На основание чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО българските граждани, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да не заплащат здравноосигурителни вноски до края на съответната календарна година, смятано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година след предварително подадено заявление до Националната агенция за приходите. Съгласно § 19п от ПЗР на ЗЗО лицата подават в компетентната ТД на НАП по постоянен адрес заявление по чл. 40а, заедно с декларация по образец, изготвена от Националната агенция за приходите, за датата на напускане на страната. С оглед разпоредбата на § 19п, във връзка с чл. 40а, към декларацията се прилагат документи, доказващи, че лицето е пребивавало повече от 183 дни извън страната през една календарна година.
Такива документи могат да бъдат: копие на задграничния паспорт, от който са видни датите на влизане и излизане от страната, удостоверение от съответната областна дирекция на полицията, документ, издаден от компетентните органи на съответната държава, придружен с точен превод на български език, извършен от заклет преводач и други.
Органът по приходите, с оглед разпоредбите на ДОПК разполага с оперативна самостоятелност да извърши преценка и анализ на представените от лицето доказателства относно документите, основание за изясняване/коригиране на здравно-осигурителния статус на лицата.
Необходимо е да се има предвид, че изясняването и корекцията на здравноосигурителния статус на лицата се извършва по искане на заинтересованите лица. Съгласно чл. 37, ал. 1 от ДОПК доказателствата в административното производство се събират служебно от органа по приходите или по инициатива на субекта. Всички събрани доказателства подлежат на обективна преценка и анализ. Истината за фактите се установява по реда и със средствата, предвидени в кодекса. На основание чл. 37, ал. 3 от ДОПК органът по приходите има право да изиска писмено от лицето представяне на доказателства в определен от него срок. Представянето от лицето на всички доказателства е в интерес и на двете страни по административното производство.
В конкретния случай представения документ от Фондация …………………… не доказва по безспорен начин, че лицето действително е взело участие в стажантската програма и е пребивавало в чужбина за посочения в документа период, поради което, органът по приходите има право да изиска допълнителни доказателства, които да удостоверяват, че лицето действително е взело участие в стажантската програма.
Ако не се представят никакви доказателства, следва да се приложи принципът на служебното начало по чл. 5 от ДОПК и органите по приходите на НАП могат да изискат информация. Ако такава информация не бъде предоставена, или не бъде събрана, ще се приложи санкцията на чл. 37, ал. 4 от ДОПК – органът по приходите може да приеме, че такива доказателства не съществуват и да преценява само събраните в производството доказателства. / Източник НАП

изп. директор на НАП:
Кр.Стефанов/

 

Реклама