ПРОТИВОПОЖАРНА НАРЕДБА

Относно: Осигуряване на пожарната безопасност на _____________ _____________________, на основание чл. 3 от наредба 3 от 16,06,1997 г.

НАРЕЖДАМ:

 1. Всички служители, работници и външни лица да изпълняват стриктно противопожарните правила и мерки за пожарна безопастност.

 2. Преди напускане на обекта да се почисти работното място, като отпадъците се изхвърлят на определените пожаро-безопасни места и се изключат всички ел.нагревателни уреди.

 3. Всички осветителни, отоплителни и нагревателни уреди и инсталации да се поддържат в изправно състояние съгласно противопожарните изисквания.

 4. Достъпът до всички водоизточници, противопожарни уреди и съоръжения да бъде винаги свободен за безпрепятствено ползване при нужда.

 5. Да се обозначат местата пригодени за палене на огън за всякакви цели съгласно изискванията по наредбите за пожарна безопастност.

 6. Само от правоспособни лица да се извършват огневите работи като се спазва инструкцията за огневи работи.

 7. Всички противопожарни уреди и съоръжения, с които е оборудван обекта трябва да бъдат винаги изправни и да се използват само по предназначение.

 8. Да не се складират горими отпадъци, материали и оборудване в коридорите, по стълбищата и пред изходите за евакуация, за да осигуряват безпрепятсвено напускане на обекта.

 9. При възникване на пожар първият човек, който го е забелязал да уведоми РСПАБ на телефон 160, да окаже помощ за евакуацията на хората и да пристъпи към гасенето на пожара с подръчните средства за пожарогасене като запази спокойствие и дисциплина.

 10. При всички случаи на запалвания и пожари да бъде уведомяван Управителя.

Постоянен контрол по изпълнението на настоящата наредба възлагам на:__________________________________________________________

Препис от Наредбата да се постави на видно място.

Управител:__________________

Фирма:______________________

Обект:______________________________________

ЗАПОВЕД

_________г.

Относно: Определяне на отговорник по противопожарна охрана на обект, съгласно Наредба 3, чл. 4 / обн. ДВ бр. 54/08,07,1997 г. за противопожарна безопасност на обектите.

Възлагам:

На:________________________________________________

На длъжност:_______________________________________, за отговорник на противопожарната охрана на обекта.

Основни задължения:

 1. Да координира дейността на осигуряване на противопожарна безопастност в обекта.

 2. Да съхранява досието с документи по противопожарна безопастност.

 3. Да контролира спазването на противопожарните изисквания и редовно да следи за изправността на противопожарните уреди, съоръжения и навременната им профилактика.

 4. При промяна на условията или отговорниците по някои от документите третиращи ПАБ да изготви предложение за актуализирането им.

Настоящата заповед да се връчи на лицето за информация и и зпълнение.

Управител:________________

 

Реклама