Последно променен на Понеделник, 23 Януари 2012 19:09

Вх.№ 0700366 от 24.11.2011
РО ПЛОВДИВ Отг. ОУИ Пловдив

НАРЕДБА Н-18, чл.20 НАРЕДБА Н-18, чл.22 ЗДДС, чл.118

Във  връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция ОУИ е изложена следната фактическа обстановка:

Предвид изискването за осигуряване на дистанционна връзка с НАП на всички фискални устройства, въведено с разпоредбите на Наредба Н-18/2006г., дружеството Ви извършва проучване на различни предложения относно цените на доработка на старите фискални устройства и преимуществата на новите такива. С оглед естеството на дейността на дружеството Ви, избирате варианта- закупуване на нови фискални устройства вместо доработка на съществуващите стари.

Поставени са следните въпроси:

1.Как да се процедира със старите фискални устройства относно извеждането им от експлоатация.

2.Достатъчно основание ли е въвеждането на новото фискално устройство за демонтаж на фискална памет, поради смяна на модел- това ли ще е основанието?

3.Има ли дружеството основание да бракува старите фискални устройства и трябва ли да получите становище от обслужващата Ви сервизна фирма?

4.Как ще се контролират от НАП мобилни фискални устройства, които могат да стоят изключени със седмици?

Предвид изложената фактическа обстановка  и съобразявайки относимата нормативна уредба по зададените от Вас въпроси,  изразяваме следното  становище:

По отношение на първи, втори и трети въпрос:

Съгласно чл.118, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) всяко
регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита
извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална
касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта.

Изискването ФУ задължително да имат техническа възможност за установяване на дистанционна връзка с НАП е заложено в разпоредбата на чл.118, ал. 2 от ЗДДС. Задължението за установяване на дистанционна връзка с НАП се отнася за всички фискални устройства и интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност / ИАСУТД/, като не се допуска работа с ФУ от лицата по чл. 3 без изградена дистанционна връзка на ФУ с НАП, освен в случаите, посочени в Наредбата / чл. 7, ал. 3 от Наредба № Н-18/2006г. /. Целта на изменението е да се осигури възможност за автоматично предаване на данни за дневните отчети на всяко ФУ към НАП.

Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки и за установяване на
дистанционна връзка с НАП са определени с Наредба № Н-18 на Министерство на
финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти
чрез фискални устройства . В § 59, ал. 1 от ПЗР на същата са определени различни срокове за осъществяване на дистанционна връзка за отделните групи лица.

До закупуване и въвеждане в експлоатация на ФУ, отговарящо на изискванията за дистанционна връзка задължените лица използват ФУ от модели, одобрени преди изменението на наредбата, като прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти, включително по отношение изискванията към ФУ, въвеждането в/извеждането им от експлоатация. Това обаче може да става до изтичането на посочените по-горе срокове за съответното лице (§ 59, ал. 2 от ПЗР на Наредбата).

Извеждането от експлоатация на фискално устройство и съответно прекратяването на регистрация се извършва по инициатива на лицето по чл. 3 или при бракуване на фискалното устройство по инициатива на лицето по чл. 3. Бракуването е свързано с демонтаж на фискалната памет, след което устройството не може да бъде използвано /чл. 20, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006г./.

Предвид гореизложеното, ако се извършва демонтаж на фискална памет на устройство, което няма връзка с НАП чрез данъчен терминал, следва да приложите реда за  демонтаж на фискалната памет на фискално устройство преди изменението на Наредба № Н-18/2006 г. от 29.06. 2010г. на МФ, а той е следният:

За дата на извеждане от експлоатация се счита датата на заверка от компетентната ТД на НАП на протокола за демонтаж на фискалната памет (чл. 20, ал. 2 (отм.) от Наредба № Н-18 от 2006 г.)

Според чл. 22, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. на МФ демонтаж на фискалната памет на фискално устройство се извършва при:

- препълване на фискалната памет;

- смяна на собственика;

- смяна на типа;

- прекратена регистрация на фискалното устройство;

- бракуване на фискалното устройство;

- повреда на фискалната памет, която не позволява разчитането й;

- грешка в блок на фискалната памет;

- грешка при въвеждане в експлоатация на фискалното устройство;

- след приключване на изпитване на ЕСФП в реални условия.

Следователно демонтаж на фискалната памет следва да се предприема в посочените в цитираната разпоредба случаи.

В присъствието на лицето, задължено да регистрира и отчита извършените от него продажби, сервизният техник съставя в четири екземпляра „Протокол за демонтаж на фискалната памет” съгласно Приложение № 12 към чл. 22, ал. 3 от Наредба № Н-18 /2006 г. на МФ, като отразява причината за демонтаж в протокола и в паспорта на фискалното устройство.Обръщаме внимание, че при демонтаж на фискалната памет на устройствата без дистанционна връзка, тъй като се прилага досегашния ред, протоколът за демонтаж на ФП се издава по стария образец на Приложение № 12 и се заверява в НАП.

Съгласно чл. 22, ал. 4 (отм.) от Наредба № Н-18/2006 г. в срок до 3 работни дни от съставяне на протокола лицето, задължено да регистрира и отчита извършваните от него продажби или упълномощено от него лице, представя четирите екземпляра в компетентната ТД на НАП заедно със съкратени отчети на фискалната памет по години за работния й период, а при повреда на оперативната памет и контролната лента заедно с изчисления по нея оборот след последния записан във фискалната памет отчет.

В случаите на демонтаж на фискалната памет компетентната ТД на НАП проверява и заверява или отказва да завери екземплярите на протокола в деня на подаването. Екземпляр от протокола за демонтаж на фискалната памет, заедно с отчетите се съхранява в досието на фискалното устройство в ТД на НАП, а останалите екземпляри се връщат на лицето, задължено да регистрира и отчита извършваните от него продажби (чл. 22, ал. 5 (отм.) от Наредба № Н-18 /2006 г.). Лицето съхранява екземпляр от протокола за демонтаж на фискалната памет в книгата за дневните финансови отчети на страницата на датата на съставяне на протокола, а другите екземпляри в еднодневен срок от датата на получаването им се предават на сервизния техник (чл. 22, ал. 6 от Наредба № Н-18/ 2006 г. на МФ). Съкратени отчети на ФП пред НАП се представят само в случаите на демонтаж на ФП, заедно с протоколите за демонтаж.

Видно от цитираните правни норми, бракуването на старите устройства се извършва по инициатива на лицето и не е предвидено в наредбата изрично основание за това .

В случай, че фискално устройство отговаря на изискванията за дистанционна връзка, се прилага новият ред за извеждане от експлоатация (дерегистрация) на ФУ и  демонтаж на фискалната памет.

При извеждане от експлоатация новият тип ФУ изпраща съобщение за дерегистрация към сървъра на НАП съгласно приложение № 17. За дата на извеждане от експлоатация се счита датата на получаване на потвърждение от НАП на изпратеното съобщение за дерегистрация. Устройството отпечатва това съобщение, като отпечатаният бон за успешната дерегистрация се съхранява в книгата за дневните финансови отчети на страницата за деня на настъпване на събитието.

При техническа невъзможност за изпращане на съобщение поради повреда на ФУ за дата на извеждане от експлоатация се счита датата на издаване на протокол за демонтаж на фискалната памет.

При извеждане от експлоатация се демонтира фискалната памет на ФУ. Сервизният техник изготвя протокол за демонтаж на ФП. Този протокол вече не се представя за заверка в НАП, тъй като тази информация е подадена от ФУ и отразена в базата данни при изпращането на съобщение.

При техническа неизправност на ФУ, която не позволява изпращането на съобщение, уведомяването на НАП се извършва по служебен път.

По отношение на четвъртия поставен въпрос следва да се  има предвид, че в ЗДДС и в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ няма разпоредба, която да дефинира понятието „временно спиране на дейността” или да урежда конкретни действия, свързани с временното преустановяване на работа с ФУ поради спиране на извършваната дейност от лицето. Предвид това в случай, че задълженото да регистрира и отчита извършваните от него продажби лице не е демонтирало фискалната памет на ФУ на някое от основанията на чл. 20, ал 1 или чл. 22, ал. 1 от Наредбата, за него остава задължението да спазва всички нормативни изисквания, регламентирани в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ, касаещи действащите ФУ в условията на неработни дни на търговския обект.

Следва да имате предвид, че техническите и функционални изисквания, редът и начинът за изграждането и осъществяването на дистанционната връзка са регламентирани в Раздел IIIб от Приложение № 1 от Наредба № Н-18/2006г.

В допълнение на горното, приложено, изпращаме Ви указание с Изх. № 20-00-15 от 12.01.2011г. на Министъра на финансите , уреждащо реда за установяване на дистанционна връзка между ФУ и НАП. / НАП Въпроси и отговори

Подобни статии:
 

Реклама