Последно променен на Петък, 13 Януари 2012 11:48

НЕ СЕ ВЪВЕЖДАТ НОВИ ПРАВИЛА ЗА ТЪРСЕНЕ НА ОТГОВОРНОСТ
ОТ ОРГАНИТЕ НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА

Във връзка с влязлата в сила от 1 януари 2012 г. промяна в чл. 110, ал.1, т.1 в Кодекса за социално осигуряване (КСО), относно съставянето на ревизионни актове за начет, Националният осигурителен институт информира, че с направените корекции в текста на разпоредбата не се въвеждат нови правила за търсене на имуществена отговорност от лекарите, членове на ТЕЛК/НЕЛК за причинени щети на държавното обществено осигуряване от неправилно извършени разходи поради отмяната на издадени от тях експертни решения. С промяната е потърсен вариант за по-добра защита на обществения интерес, като се прецизират конкретни текстове в нормативната уредба. Вариант, чрез който да бъдат предпазени от неправомерно присвояване средствата от Държавното обществено осигуряване (ДОО).

И преди да бъде изменен текста, в рамките на своите правомощия и в случаи, в които са налице условия за това, служителите на НОИ са съставяли актове за начет на физически или юридически лица за причинени от тях щети на фондовете на НОИ, включително и на лекари, членове на ТЕЛК и НЕЛК.

Националният осигурителен институт напомня, че не за всички отменени решения на ТЕЛК се съставят ревизионни актове за начет. Отговорността по чл. 110, ал.1, т.1 от КСО е деликтна отговорност, основана на общото законово правило, че всеки е длъжен да поправи виновно причинените другиму вреди. Деликтната отговорност възниква във всички случаи на вреди, причинени от неизпълнението на всяко едно правно задължение, установено с нормативен или административен акт.

В тази връзка, контролните органи на НОИ предприемат действия за ангажиране имуществената отговорност на лекарите, членове на ТЕЛК или НЕЛК, само когато са изпълнени следните условия:

1. Налице е експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК, отменено с влязъл в сила административен или съдебен акт;

2. Експертното решение е отменено поради допуснати от лекарите нарушения на задължителните разпоредби на нормативната уредба, регламентираща експертизата на работоспособността;

3. В резултат на отмяната на експертното решение е причинена щета на ДОО. Щетата се изразява в реално намаляване имуществото на държавното обществено осигуряване поради извършените от осигурителния орган разходи за неправомерно изплатената пенсия;

4. Налице е причинна връзка между щетата от неправомерно изплатената пенсия и допуснатите от лекарите нарушения на правни норми, регламентиращи експертизата на работоспособността.

Съставяните ревизионни актове за начет на лекари са подкрепени с аргументирани становища на членовете на медицинските комисии при ТП на НОИ за допуснатите нарушения на нормативната уредба на медицинската експертиза. При липса на доказателства за противоправно поведение, действия за търсене на имуществена отговорност от лекарите, членове на ТЕЛК или НЕЛК, не се предприемат. / Източник НОИ

Подобни статии:
 

Реклама