Последно променен на Неделя, 30 Октомври 2011 13:21

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ДВ, БР. 76 ОТ 2006 Г.)

В сила от 01.01.2012 г.
Издадена от Министерството на финансите

Обн. ДВ. бр.84 от 28 Октомври 2011г.

§ 1. В чл. 12 се създават ал. 9 и 10:

"(9) Доставките на услуги по управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване, предоставяни от Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение", за които таксите се събират от Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол), се считат за доставки с непрекъснато изпълнение, за които плащането става дължимо за всеки календарен месец, през който са предоставени услугите.

(10) Данъчното събитие на доставките по ал. 9 възниква на 25-о число от календарния месец, следващ календарния месец, през който услугите са предоставени."

§ 2. В чл. 25, ал. 1 се създава т. 4:

"4. за авиационни оператори, установени извън страната - декларация по образец - приложение № 25, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година и е валидна до края на годината."

§ 3. (В сила от 28.10.2011 г.) В чл. 26, ал. 1 т. 1 и 2 се изменят така:

"1. когато конкретната доставка подлежи на митническо оформяне - митнически документ, в който доставчикът е вписан като износител на стоките, заверен след потвърдено напускане на стоките от изходно митническо учреждение, или друг документ удостоверяващ износа, в случаите, когато е налице възможност да не се подава митнически документ съгласно митническото законодателство или ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане, съплай лист, деливъри сертификат или друг документ за зареждане със стоки за потребление на борд, от който са видни направлението и инициалът (име и/или номер) на съответния плавателен съд;

2. копие от свидетелство за регистрация на кораба или временно свидетелство за плаване;".

§ 4. (В сила от 28.10.2011 г.) В чл. 27, ал. 2, т. 1 на края се добавя "или друг документ, доказващ извършване на услугата (приемно-предавателен протокол, възлагателно писмо, поръчка, заявка и др.)."

§ 5. В чл. 28 се правят следните изменения:

1. (В сила от 28.10.2011 г.) В ал. 1 т. 2 и 3 се изменят така:

"2. копие от свидетелство за регистрация на кораба или временното свидетелство за плаване;

3. копие от документ за съответствие на компанията, отговарящ на изискванията на Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването;".

2. В ал. 2 т. 2 се изменя така:

"2. за авиационни оператори, установени извън страната - декларация по образец - приложение № 25, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година и е валидна до края на годината;".

§ 6. (В сила от 28.10.2011 г.) В чл. 29, ал. 1 т. 1 и 2 се изменят така:

"1. декларация по образец - приложение № 26, от корабособственика, от която е видно, че плавателният съд извършва рейс в открито море, включително рейс в Европейския съюз, и е посочено направлението на плавателния съд;

2. копие от свидетелство за регистрация на кораба или временното свидетелство за плаване;".

§ 7. Създава се чл. 31а:

"Доставка на услуги за управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване, предоставени на въздухоплавателни средства, използвани от авиационен оператор

Чл. 31а. (1) Доставката на услуги по управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване, предоставяни от Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение", за които таксите се събират от Евроконтрол, се удостоверяват чрез електронен документ (файл), изготвян и предоставян ежемесечно от Евроконтрол, който задължително съдържа най-малко следната информация:

1. данъчна основа на услугите, предоставени за съответния данъчен период, поотделно за всеки конкретен получател;

2. идентификационен номер за целите на ДДС за получател данъчно задължено лице, установен в друга държава членка, съответно идентификационен номер за целите на ДДС или подобен номер, изпълняващ същата функция, предоставен от страната по установяване и използван за идентифициране за получател данъчно задължено лице, установено извън Европейският съюз;

3. начислен данък общо и поотделно за всеки конкретен получател при следните кодове:

а) VТ - услугата е облагаема с 20 на сто, когато получател е данъчно незадължено лице, независимо от страната, в която е установено, или данъчно задължено лице, установено в България, различно от авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове;

б) EX - услугата е облагаема с нулева ставка на основание чл. 31, т. 11 от закона, когато данъчно задълженото лице получател е установено в България и е авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове;

в) RC - данък не се начислява, когато данъчно задълженото лице получател, е установено в друга държава членка и данъкът е дължим от получателя, съгласно чл. 196 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ, L 10/14 от 15 януари 2010 г.);

г) RX - данък не се начислява, когато данъчно задълженото лице получател е установено в друга държава членка, но услугата е освободена от данък, съгласно чл. 148, буква "ж" от Директива 2006/112/ЕО, ако следните три критерия са приложени едновременно:

ползвателят на въздушното пространство е авиационен оператор и

оперира срещу възнаграждение и

оперира основно по международни рейсове;

д) NE - данък не се начислява, когато получателят е данъчно задължено лице, установено извън Европейския съюз.

(2) Данъчно задължено лице получател на услуги по управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване, предоставяни от Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение", за които таксите се събират от Евроконтрол, е лице, определено като такова във външната мрежа за националните администрации ЕTNA, поддържана от Евроконтрол, за което:

1. пред Евроконтрол е предоставен валиден идентификационен номер за целите на ДДС - за получателите, установени в други държави членки, или

2. пред Евроконтрол е представен оригинален документ от съответния национален данъчен орган, потвърждаващ валиден идентификационен номер за целите на ДДС или подобен номер, изпълняващ същата функция, предоставен от страната по установяване и използван за идентифициране на данъчно задълженото лице - за получателите, установени извън Европейския съюз, или

3. пред Евроконтрол е предоставен валиден идентификационен номер по ЗДДС и Евроконтрол е уведомен в сроковете по чл. 31б, ал. 10 и 11, че е авиационен оператор, включен в регистъра по чл. 31б, ал. 8 на авиационните оператори, извършващи предимно международни рейсове - за получатели, установени на територията на страната.

(3) Алинея 2 относно удостоверяването на статута на получателя се прилага и за услуги по управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване, предоставяни от Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение", за които таксите не се събират от Евроконтрол."

§ 8. (В сила от 28.10.2011 г.) Създава се чл. 31б:

"Авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове

Чл. 31б. (1) Авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове за целите на чл. 31 от закона, е този оператор, чиито приходи от продажби от международни рейсове (независимо дали тези приходи са от превоз на пътници, товари и/или поща или от извършени специализирани авиационни работи) представляват най-малко 60 на сто или повече от общите приходи на оператора за период от 5 календарни години.

(2) Когато в приходите по ал. 1 участват приходи от продажба с инцидентен, случаен или нерегулярен характер независимо дали от международна или немеждународна дейност, авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове за целите на чл. 31 от закона, е авиационен оператор, за който са изпълнени поне два, а за специализирани авиационни работи - един, от посочените критерии:

1. изминатите мили по международни рейсове представляват най-малко 60 на сто от изминатите общи мили, и/или

2. броят превозени пътници по международни рейсове представляват най-малко 60 на сто от общия брой превозени пътници, и/или

3. превозеният тонаж на товари (при основна дейност въздушен превоз на товари и/или поща или от извършени специализирани авиационни работи) по международни рейсове представлява най-малко 60 на сто от общия превозен тонаж.

(3) Авиационните оператори, установени на територията на страната и извършващи предимно международни рейсове, декларират обстоятелствата по ал. 1 и 2 чрез подаване на декларация до Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" по образец - приложение № 25.

(4) Декларацията по ал. 3 се подава от 1 ноември до 10 декември на текущата календарна година и е валидна от 1 януари до 31 декември на следващата година.

(5) Показателите по ал. 1 и 2 се определят общо за период от 5 последователни календарни години, предшестващи годината, за която е валидна декларацията, или от момента на започване на дейността в случаите на по-малко от 5 последователни календарни години.

(6) Авиационни оператори, които са започнали дейност преди по-малко от 1 година, определят показателите по ал. 1 и 2 (на база на реални данни и/или на база намерения и бизнес планове) от датата на започване на дейността до датата на подаване на декларацията по ал. 4 или 7.

(7) В случаите по ал. 6 декларацията по ал. 3 може да се подаде и от 1-во до 15-о число на календарен месец в рамките на текущата година, като същата е валидна от 1-во число на месеца, следващ месеца на подаване, до 31 декември на текущата година.

(8) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" изготвя и поддържа регистър на авиационните оператори, установени в Република България, извършващи предимно международни рейсове, на база на подадените декларации по ал. 4 и 7. Регистърът се публикува на интернет страницата на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация".

(9) Регистърът съдържа най-малко следните данни:

1. наименование и адрес на управление на авиационния оператор;

2. идентификационен номер по ДДС съгласно чл. 94, ал. 2 ЗДДС на лицето по т. 1;

3. период, за който лицето е декларирало, че е авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове, както следва:

а) за цялата календарна година на валидност по ал. 4;

б) за периода на валидност по ал. 7.

(10) До 15 декември на всяка текуща година Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" изпраща на Евроконтрол информация от регистъра за лицата, които са декларирали, че са авиационни оператори, извършващи предимно международни рейсове за следващата календарна година.

(11) В случаите по ал. 7 Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" изпраща на Евроконтрол информацията от регистъра за лицата до 25-о число на месеца на подаване на декларацията. В информацията задължително се отразява, че лицето е декларирало, че е авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове за периода от 1-во число на месеца, следващ месеца на подаване на декларацията, до 31 декември на текущата година."

§ 9. Създава се чл. 55а:

"Начисляване на данъка при доставка на услуги по управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване, предоставяни от Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение", за които таксите се събират от Евроконтрол

Чл. 55а. При доставка на услуги по чл. 31а, ал. 1 в 5-дневен срок от данъчното събитие по чл. 12, ал. 10 за Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" възниква задължение за начисляване на данък или основание за освобождаване от начисляване, като:

1. издаде отчет за извършените през календарния месец услуги, изготвен въз основа на предоставения от Евроконтрол електронен документ по чл. 31а, ал. 1;

2. включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл. 116 за този данъчен период;

3. издаденият отчет по т. 1 се посочи в дневника за продажбите по чл. 113 за съответния данъчен период (с код на документа 09), както следва:

а) в колона 22 - данъчната основа на доставките на услуги с код RC съгласно чл. 31а, ал. 1, т. 3, буква "в" - за всеки конкретен получател;

б) в колона 22 - данъчната основа на доставките на услуги с код RХ съгласно чл. 31а, ал. 1, т. 3, буква "г" - за всеки конкретен получател;

в) в колона 23 - данъчната основа на доставките на услуги с код NE съгласно чл. 31а, ал. 1, т. 3, буква "д" - за всеки конкретен получател;

г) в колона 11 - данъчната основа на доставките на услуги с код VT съгласно чл. 31а, ал. 1, т. 3, буква "а" - за всеки конкретен получател;

д) в колона 19 - данъчната основа на доставките на услуги с код EX съгласно чл. 31а, ал. 1, т. 3, буква "б" - за всеки конкретен получател."

§ 10. В чл. 79 се създават ал. 12 и 13:

"(12) Фактура/известия към фактура може да не се издава при доставка на услуги по управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване, предоставяни от Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение", за които таксите се събират от Евроконтрол, за които данък не се начислява или приложимата данъчна ставка е 0 на сто.

(13) При доставка на услуги по управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване, предоставяни от Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение", за които таксите се събират от Евроконтрол и за които се начислява данък в размер на 20 на сто, фактурата/известието се издава от Евроконтрол от името и за сметка на Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение". В тези случаи чл. 78, ал. 1, т. 2, ал. 2 и 3 не се прилагат."

§ 11. В чл. 117 се създава ал. 9:

"(9) Доставките на услуги по управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване, предоставяни от Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение", за които таксите се събират от Евроконтрол и които са с код RХ съгласно чл. 31а, ал. 1, т. 3, буква "г", може да не се включват във VIES декларацията за съответния период."

§ 12. (В сила от 28.10.2011 г.) Създава се приложение № 25 към чл. 25, ал. 1, т. 4, чл. 28, ал. 2, т. 2 и чл. 31б, ал. 3:

Приложения към Правилник за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност

Подобни статии:
 

Реклама