Последно променен на Петък, 13 Май 2011 17:22

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ВИДОВЕТЕ ИНСТРУКТАЖ, СЪГЛ. РАЗПОРЕДБИТЕ НА НАРЕДБА №3 /14.05.1996 Г. НА МТСГ И МЗ

І. Начален инструктаж

1. Цел на инструктажа

Началният инструктаж се провежда с лицата, които постъпват на работа във фирмата за първи път:
- с основните правила на Правилника за работа в дружеството
- с изискванията по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана на територията на дружеството
- с вида и характера на извършваната работа и възможните рискове
- с изискванията към тяхното поведение, с оглед запазване на здравето и живота им.

2. Началния инструктаж се провежда индивидуално с всеки новопостъпващ работник /специалист/

3. Продължителността на първоначалния инструктаж е в пряка зависимост от степента на риска и характера на работа

4. Задължително при началния инструктаж инструктиращият запознава работника /специалиста/ с работата със специфичната апаратура, с ел. инсталацията и с противопожарната охрана /ако дейността му е свързана с подобни средства/

5. За проведения начален инструктаж се издава Служебна бележка /Приложение №4/, която се съхранява в личното досие на работника /специалиста/.

ІІ. Периодичен инструктаж:

1. Цел на инструктажа- да се поддържат и допълват познанията на работещите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

2. Срокът за провеждане на периодичния инструктаж е на всеки три месеца

3. Програмата за провеждане на периодичния инструктаж е аналогична на първоначалния.

ІІІ. Ежедневен инструктаж

На ежедневен инструктаж са подложени водачите на МПС като документирането става с ежедневни листове за назначение на работниците срещу подпис.

ІV. Извънреден инструктаж

Провежда се при изключителни случаи- при трудова злополука, пожар, природно бедствие и др.

Правилника да бъде онагледен на видно място в администрацията.

Управител:
/.........../

Подобни статии:
 

Реклама