Последно променен на Сряда, 02 Март 2011 17:22

НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 17 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.02.2011 Г.)

В сила от 02.01.2003 г.

Издадена от Министерството на труда и социалната политика

Обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2003г., изм. ДВ. бр.39 от 25 Април 2003г., изм. ДВ. бр.88 от 8 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006г., попр. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.25 от 24 Март 2006г., изм. ДВ. бр.7 от 22 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.1 от 6 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.17 от 25 Февруари 2011г.

Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2004 г., в сила от 15.10.2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) Работодателят уведомява компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори, като изпраща уведомление (приложение № 1) и уведомление за промяна на работодателя по чл. 123, ал. 1 КТ или по чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 КТ (приложение № 5). Уведомление (приложение № 5) се изпраща и при промяна на единния идентификационен код (ЕИК) по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на осигурителя, без да се променя работодателят.

(2) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) Директорът на съответната дирекция "Инспекция по труда" уведомява компетентната ТД на НАП по ал. 1 за издадено разпореждане за прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 КТ, като изпраща уведомление (приложение № 7).

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) Изпращането се извършва чрез:

1. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2006 г., в сила от 24.03.2006 г.) подаване в компетентната или във всяка една ТД на НАП;

2. (доп. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2006 г., в сила от 24.03.2006 г.) Интернет с електронен подпис, когато работодателят има удостоверение за универсален електронен подпис или от изрично упълномощено лице, притежаващо удостоверение за универсален електронен подпис;

3. препоръчано писмо с обратна разписка.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) Уведомлението се изпраща на хартиен носител, на електронен носител или чрез Интернет по предварително утвърден формат на записа. Уведомленията се изпращат с придружително писмо (приложение № 2), което в случаите по чл. 1, ал. 3, т. 1 и 3 е в два екземпляра.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2004 г., в сила от 15.10.2004 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) При едновременно изпращане на повече от пет уведомления - приложение № 1 или приложение № 5 за повече от пет лица, работодателите задължително ги подават на електронен носител или чрез Интернет.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) За уведомленията, подавани на електронен носител, се използва само програмен продукт, който е проверен или предоставен от НАП. Програмният продукт се предоставя чрез ТД на НАП или интернет страницата на НАП.

(4) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) В случаите, когато работодателят е упълномощил лице, което притежава универсален електронен подпис, да изпраща уведомления от негово име, в тридневен срок от упълномощаването се представя заявление съгласно приложение № 6.

(5) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) При оттегляне на упълномощаването работодателят подава заявление съгласно приложение № 6 не по-късно от 3 дни преди датата на оттеглянето.

(6) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) Уведомление съгласно приложение № 7 се изпраща на хартиен носител без придружително писмо.

Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3, доп. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Уведомлението съгласно приложение № 1 се изпраща:

1. в тридневен срок от:

а) сключване на трудовия договор;

б) изменение на трудовия договор, с което се променя длъжността и/или срокът на договора;

в) издаване на постановлението по реда на чл. 405а от Кодекса на труда;

2. в седемдневен срок от прекратяване на трудовия договор;

3. (нова - ДВ, бр. 88 от 2004 г., в сила от 15.10.2004 г., заличена - ДВ, бр. 25 от 2006 г., в сила от 24.03.2006 г.)

(2) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) Уведомление съгласно приложение № 5 се изпраща от работодателя, който приема работниците и служителите, когато неговият ЕИК по регистър БУЛСТАТ /ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП, е различен от този на предишния работодател, в срок:

1. десет дни след обнародване в "Държавен вестник" на вписването в случаите на промяна по чл. 123, ал. 1 КТ;

2. десет дни след сключване или след прекратяване на договора за отдаване на предприятието или на обособена част от него под наем, аренда или на концесия в случаите по чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 КТ;

3. десет дни след фактическата промяна на работодателя за случаите извън т. 1 и 2.

(3) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) Уведомление съгласно приложение № 5 се изпраща в десетдневен срок от промяната на ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП, на осигурителя, без да се променя работодателят.

(4) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) Уведомление съгласно приложение № 7 се изпраща от съответната дирекция "Инспекция по труда" в седемдневен срок от издаване на разпореждането за прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 КТ.

Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) Уведомления в случаите по чл. 3, ал. 1, т. 1, буква "б" или т. 2 се изпращат само след заверено уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 1, букви "а" или "в".

Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2004 г., в сила от 15.10.2004 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) След получаване на уведомленията от работодателя ТД на НАП издава справка (приложение № 3), която съдържа списък на заверените уведомления и списък на неприетите уведомления с описание на причината за неприемането им. Справката се заверява от длъжностно лице в ТД на НАП и се връчва на представител на работодателя или се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка, или по Интернет.

(2) Работодателят следва да поправи грешките в уведомленията, които не са приети, и да ги изпрати отново в тридневен срок от датата на връчването или получаването на справката по ал. 1.

(3) Работодателят е длъжен да връчи на работника или служителя преди постъпването му на работа копие на хартиен носител от завереното уведомление. Връчването се удостоверява с подписа на работника или служителя срещу името му в справката за заверените уведомления.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Работодателят е длъжен да съхранява справките и да ги предоставя при поискване на контролните органи на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и на органите по приходите на Националната агенция за приходите.

(5) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) За неприетите уведомления (приложение № 7) ТД на НАП издава протокол, който съдържа списък на уведомленията с описание на причината за неприемането им.

(6) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) Съответната дирекция "Инспекция по труда" следва да поправи грешките в уведомленията, които не са приети, и да ги изпрати отново в тридневен срок от датата на получаването на протокола по ал. 5.

Останалата част от Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от кодекса на труда

 

Реклама