Последно променен на Сряда, 15 Декември 2010 18:22

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 288 ОТ 7 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за различните или специфичните правила, които ще се прилагат за специфичните стоки и движения на стоки, референтните периоди, начина на тяхното отчитане и деклариране, както и стоките, които ще бъдат изключени от статистическата дейност за вътрешнообщностната търговия със стоки, приета с Постановление № 238 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 76 от 2006 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

§ 1. Член 5 се изменя така:

„Чл. 5. Интрастат операторът прилага процедурата за опростено деклариране на компонентни части за промишлено предприятие по смисъла на наредбата след разрешение от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от оправомощено от него длъжностно лице. Разрешението се отнася единствено за компонентните части за промишленото предприятие. За целта до започване движението на стоките Интрастат операторът подава в Централното управление на Националната агенция за приходите искане на хартиен носител с приложени заверени копия на договорите с превод на български език за доставка на промишленото предприятие или компонентните части.“

§ 2. В чл. 6, ал. 1 думите „на Република България, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 1 от 2002 г.; изм., бр. 79, 84 и 117 от 2002 г., бр. 55 и 109 от 2003 г., бр. 46, 104 и 109 от 2004 г.; попр., бр. 115 от 2004 г.; изм., бр. 101 от 2005 г. и бр. 53 от 2006 г.)“ се заличават.

§ 3. В чл. 9 се създава ал. 3:

„(3) До 14 дни преди започване на пристигания и изпращания на партиди се подава уведомление до Националната агенция за приходите, че съответният Интрастат оператор ще прилага тази процедура.“

§ 4. В чл. 11, ал. 2 думите „Националният статистически институт“ се заменят с „компетентните органи съгласно чл. 11 от Закона за статистиката на вътрешнообщностната търговия със стоки“.

§ 5. В чл. 12, ал. 1 се правят следните изменения:

1. Основният текст се изменя така:

„(1) Статистиката, свързана с търговията със стоки на плавателни съдове и въздухо­плавателни превозни средства между държави членки, обхваща само следните видове изпращане и пристигане:“.

2. Точки 1 и 2 се изменят така:

„1. прехвърляне на икономическа собственост върху плавателен съд или въздухоплавателно превозно средство от подлежащо на данъчно облагане лице, установено в друга държава членка, към подлежащо на данъчно облагане лице, установено в Република България; тази сделка се третира като пристигане;

2. прехвърляне на икономическа собственост върху плавателен съд или въздухоплавателно превозно средство от подлежащо на данъчно облагане лице, установено в Република България, към подлежащо на данъчно облагане лице, установено в друга държава членка; тази сделка се третира като изпращане; ако плавателният съд или въздухоплавателното превозно средство е ново, изпращането се записва в държавата членка на построяване;“.

§ 6. Член 13 се изменя така:

„Чл. 13. Плавателен съд или въздухо­плавателно превозно средство се счита, че принадлежи на държавата членка, в която е установено подлежащото на данъчно облагане лице, което упражнява икономическата собственост върху плавателния съд или въздухоплавателното превозно средство, както е определено в член 17, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) № 96/2010 на Комисията от 4 февруари 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1982/2004 за прилагане на Регламент (ЕО) № 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета за статистика на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите членки, по отношение на прага на опростяване, търговията по характеристики на стопанска дейност, специфичните стоки и движения, и код на вида на сделката (ОВ, L 34 от 5 февруари 2010 г.).“

§ 7. В чл. 14, ал. 1 думата „собствеността“ се заменя с „икономическата собственост“.

§ 8. В чл. 15 ал. 2 се изменя така:

„(2) Количеството се изразява в брой на стоките и други допълнителни мерни единици, определени в КН, за плавателни съдове и в нетна маса и допълнителни мерни единици за въздухоплавателно превозно средство.“

§ 9. В чл. 17 думите „където са регистрирани“ се заменят с „в която са установени подлежащите на данъчно облагане лица, които упражняват икономическата собственост върху плавателния съд или въздухоплавателното превозно средство“.

§ 10. В чл. 18 думите „регистрирани“ се заменят с „на подлежащите на данъчно облагане лица, които упражняват икономическата собственост върху плавателния съд или въздухоплавателното превозно средство“.

§ 11. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създават се ал. 2, 3 и 4:

„(2) Интрастат операторите могат да ползват кодове за опростено деклариране след получено писмено разрешение от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от оправомощено от него длъжностно лице.

(3) Кодовете, по които се извършва опростено деклариране на резервни части, са съответно 99908700 и 99908800. Те се формират по следния начин – първите четири цифри са 9990, петата и шестата цифра съответстват на главата от Комбинираната номенклатура, от която са превозните средства, 87 за моторни превозни средства или 88 за самолети, а последните две цифри са 00.

(4) При деклариране на резервни части за моторни превозни средства и самолети се посочват следните данни:

1. пристигания или изпращания;

2. референтен период;

3. код на стоката от Комбинираната номенклатура съгласно ал. 3;

4. нето тегло – кг;

5. държава на изпращане в случай на осъществени пристигания, съответно държава на пристигане в случай на осъществени изпращания;

6. стойност.“

§ 12. В чл. 26 думите „където е регистриран плавателният съд, който ги е уловил или извадил“ се заменят с „където е установено подлежащото на данъчно облагане лице, което упражнява икономическата собственост върху плавателния съд“.

§ 13. В чл. 27 т. 1 и 2 се изменят така:

„1. разтоварването на суша на морски продукти на пристанищата на Република България, която предоставя данните или придобиванията им от страна на плавателни съдове, принадлежащи на Република България, която предоставя данните, от плавателни съдове, принадлежащи на друга държава членка; тези сделки се третират като пристигания;

2. разтоварването на суша на морски продукти на пристанищата на друга държава членка от плавателен съд, принадлежащ на държавата членка, която предоставя данните, или придобиването им от страна на плавателни съдове, принадлежащи на друга държава членка, от плавателни съдове, принадлежащи на Република България; тези сделки се третират като изпращания.“

§ 14. Член 28 се изменя така:

„Чл. 28. При пристигане държавата членка партньор е държава членка, в която е установено подлежащото на данъчно облагане лице, което упражнява икономическата собственост върху плавателния съд, който е извършил улова, а при изпращане друга държава членка, в която са разтоварени на суша морските продукти или където е установено подлежащото на данъчно облагане лице, което упражнява икономическата собственост върху плавателния съд, който придобива морските продукти.“

§ 15. Член 30 се изменя така:

„Чл. 30. Пристиганията и изпращанията на военни стоки се декларират по системата Интрастат. Когато тези данни представляват класифицирана информация, Интрастат декларациите се подават в Централното управление на Националната агенция за приходите при спазване на мерките за защита на класифицираната информация по Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.“

§ 16. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Интрастат оператори, които декларират военни стоки, но имат сделки и с други стоки, декларират последните, като попълват всички изискващи се полета с данни.“

§ 17. Член 32 се изменя така:

„Чл. 32. Пристигания и изпращания на електричество и газ се декларират по системата Интрастат.“

§ 18. В чл. 36, ал. 2 думите „Националният статистически институт може да събира“ се заменят с „Компетентните органи съгласно чл. 11 от Закона за статистика на вътреобщностната търговия със стоки могат да събират“.

§ 19. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:

1. След думите „статистическа стойност“ се поставя запетая и се добавя „независимо дали са надвишили прага за деклариране на статистическа стойност“.

2. Създава се изречение второ:

„Декларирането на вида на сделката се извършва по кодовете, определени с Приложение III на Регламент (ЕС) № 96/2010 на Комисията от 4 февруари 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1982/2004 за прилагане на Регламент (ЕО) № 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета за статистика на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите членки, по отношение на прага на опростяване, търговията по характеристики на стопанска дейност, специфичните стоки и движения, и код на вида на сделката (ОВ, L 34 от 5 февруари 2010 г.).“

§ 20. В чл. 40 се правят следните изменения:

1. В изречение първо думите „е 4“ се заменят с „е 41, когато се очаква стоките да се върнат в първоначалната държава на изпращане, и 42, когато стоките не се очаква да се върнат в първоначалната държава на изпращане“.

2. В изречение второ думите „кодът за деклариране вида на сделката е 5“ се заменят с „кодовете за деклариране вида на сделката са съответно 51 и 52 в зависимост от това, дали стоката се връща в първоначалната държава на изпращане или не“.

§ 21. В чл. 41 думите „лицето, което ги изпраща, е 1“ се заменят с „Интрастат оператора е 11“.

§ 22. В чл. 42 се правят следните изменения:

1. В ал. 3 думите „по ал. 1 е 1.5“ се заменят с „по ал. 1 е 1.4“.

2. В ал. 5 цифрата „9“ се заменя с „9.1“.

§ 23. В чл. 52, ал. 2 след думите „е 2.1“ се добавя „или 2.9“.

§ 24. В глава втора се създават раздели XV и XVI:

„Раздел XV

Кредитни известия

Чл. 53а. (1) Кредитните известия се отразяват в Интрастат декларацията, когато са на стойност, надвишаваща прага за опростено деклариране за единични сделки с ниска стойност, определени със заповед на председателя на Националния статистически институт.

(2) В случаите, когато купувачът връща стоки на доставчика, за които има издадено кредитно известие, те се декларират по система Интрастат като изпращания, като стойността съответства на данните от издаденото кредитно известие.

(3) В случаите, когато купувачът не връща стоки на доставчика, но има издадено кредитно известие, се подава коригираща декларация за пристигания, като вече декларираните транзакции се коригират в съответствие с данните от полученото кредитно известие.

(4) В случаите, когато купувачът получава кредитно известие, с което доставчикът на стоки одобрява отстъпка за купувача, след като фактурата е била издадена, и те се отнасят за специфично дефинирани и вече осъществени доставки на стоки, тогава купувачът е необходимо да отчете тези кредитни известия с подаване на коригираща декларация по Интрастат.

(5) Ако купувачът получи кредитно известие преди срока за подаване на месечната декларация, тогава той следва да намали стойността на стоката със стойността на полученото кредитно известие.

(6) Ако купувачът получи кредитно известие, след като вече е подал месечна декларация, той подава коригираща декларация, в която отразява данните от кредитното известие.

(7) Кредитни известия за покупка или продажба на стоки не трябва да се декларират по системата Интрастат, ако:

1. търговецът получава отстъпка за достигнати годишни обороти или резултати;

2. кредитното известие е издадено за целия годишен период и не може да бъде разпределено по отделни стоки и периоди;

3. когато е направена отстъпка за извършено плащане преди крайния срок на договора.

Раздел XVI

Единични сделки с ниска стойност

Чл. 53б. За единични сделки, за които фактурираната стойност е по-ниска от прага за деклариране на единични сделки с ниска стойност, може да се прилага опростено деклариране съгласно Регламент (ЕО) № 1982/2004 на Комисията от 18 ноември 2004 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите членки, и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 1901/2000 и (ЕИО) № 3590/92 на Комисията (ОВ, L 343 от 19 ноември 2004 г.).

Чл. 53в. (1) При деклариране на единични сделки с ниска стойност се посочват следните данни:

1. пристигания или изпращания;

2. референтен период;

3. кодът, по който се извършва опростеното деклариране на единични сделки с ниска стойност, е съответно 99500000;

4. държава на изпращане в случай на осъществени пристигания, съответно държава на пристигане в случай на осъществени изпращания;

5. стойност.

(2) Прилагането на този тип опростено деклариране е само за единични сделки, изписани на отделен ред във фактурата или за които има издадена отделна фактура.“

§ 25. Член 54 се изменя така:

„Чл. 54. Стоките, които поради своята специфика или по методологични причини са изключени от статистиката на вътрешнообщностната търговия, са тези, посочени в Приложение I на Регламент (ЕС) № 91/2010 на Комисията от 2 февруари 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1982/2004 за прилагане на Регламент (ЕО) № 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета за статистика на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите членки, по отношение на списъка със стоки, изключени от статистиката, изпращането на информация от данъчната администрация и оценката на качеството (ОВ, L 31 от 3 февруари 2010 г.).“

§ 26. В § 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 17:

„17. „Икономическа собственост“ означава правото на подлежащо на данъчно облагане лице да има претенции към свързаните с употребата на плавателните съдове и въздухоплавателните превозни средства ползи в течение на определена икономическа дейност поради приемането на свързаните рискове.“

§ 27. В чл. 6, ал. 2, т. 2, чл. 15, ал. 1, т. 3 и ал. 2, чл. 19, т. 1, 2 и 3, чл. 20, ал. 1, т. 3 и ал. 2, чл. 24, ал. 1, т. 1, 2 и 3 и ал. 2, чл. 31, т. 3, чл. 35, ал. 1, т. 3 и ал. 2 и § 1, т. 2, 4 и 10 от допълнителната разпоредба думите „на Република България“ се заличават.

Заключителна разпоредба

§ 28. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2011 г.

Министър-председател: Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков

 

Реклама