Последно променен на Събота, 11 Декември 2010 19:09

ОБЖАЛВАНЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА ЕКСПЕРТИЗАТА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА

Чл. 61. (1) Обжалванията и възраженията от страна на заинтересуваните лица и органи се правят:

1. срещу решенията на лекуващия лекар - в 14-дневен срок от получаването им, пред ЛКК;

2. срещу решенията на ЛКК - в 14-дневен срок от получаването им, пред ТЕЛК;

3. срещу решенията на ТЕЛК - в 14-дневен срок от получаването им, пред НЕЛК;

4. срещу решенията на НЕЛК - в 14-дневен срок от получаването им, пред Софийския градски съд по реда на Закона за административното производство.

(2) Обжалванията и възраженията по ал. 1, т. 1 се правят чрез регионалния съвет по чл. 111 ЗЗ, по ал. 1, т. 2 - чрез РКМЕ, а по т. 3 - чрез РКМЕ или чрез директора на НЕЛК.

(3) Заинтересуваните лица и органи могат да обжалват в 14-дневен срок решенията на ЛКК, с които се нарушават изискванията и редът при издаване на болнични листове, и пред регионалния съвет по чл. 111 ЗЗ.

4) Срокът за обжалването по ал. 1 и 3 започва да тече от датата на получаване на експертното решение.

(5) Когато обжалваният болничен лист е издаден от член на ЛКК, преценката по него се прави от друга ЛКК.

(6) Експертният орган, постановил отмененото решение, не може да обжалва по реда на ал. 1 и 3.

Чл. 62. (1) Регионалния съвет изпраща жалбата на ЛКК в 3-дневен срок от получаването й.

(2) Регионалната картотека на медицинските експертизи изпраща жалбата в ТЕЛК (НЕЛК) в 3-дневен срок от получаването й заедно с цялата налична медицинска документация.

(3) В случаите, когато жалбата е подадена чрез друг орган, тя се изпраща до съответния орган по чл. 61, ал. 1, като срокът за обжалване се приема за спазен.

Чл. 63. Лекарските консултативни комисии се произнасят с мотивирано решение по здравословното състояние и работоспособността на лицата по повод обжалвани болнични листове в 10-дневен срок от датата на получаване на медицинската документация.

Чл. 64. Когато НЕЛК е отменила решението на ТЕЛК и е върнала преписката за ново освидетелстване или преосвидетелстване на лицето, медицинското експертно досие се изпраща от РКМЕ на съответната ТЕЛК в срок два дни от получаването му.

Чл. 65. (1) Лекарските консултативни комисии, РКМЕ и НЕЛК с писмо с обратна разписка изпращат експертното решение на работодателя (ако лицето работи) на ТП на НОИ, на лицето и на други заинтересувани лица и органи съобразно конкретния случай.

(2) Националната експертна лекарска комисия информира ТП на НОИ за нейни обжалвани решения пред Софийския градски съд.

Чл. 66. (1) Органите по експертизата на работоспособността могат по своя инициатива да отменят или изменят неправилни решения на по-долустоящите органи, както и да връщат техните решения за отстраняване на грешки и непълноти.

(2) Директорът на НЕЛК може да разпореди преразглеждане на непълни, неправилни или противоречиви решения, постановени от нейните състави.

(3) При технически грешки РКМЕ връща експертното решение на ТЕЛК (НЕЛК) за поправка, която се прави с частично решение.

Чл. 67. Обжалването на решенията на органите на експертизата спират плащанията по тях.

 

Реклама