Идентификация на животни. Заповеди, процедури, наръчници

Печат
Понеделник, 22 Ноември 2010 18:28
Последно променен на Понеделник, 22 Ноември 2010 18:32
Наредба № 61 от 9.05.2006 г. за условията и реда за идентификация на животните, регистрация на животновъдните обекти и достъпа до базата данни за идентифицираните животни и регистрираните обекти

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЕДРИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ

Регламент (ЕО) № 1760/2000 за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо
Регламент (ЕО) 911/2004 на Комисията за прилагане на регламент 1760/2000 относно ушните марки, паспортите и регистрите на стопанствата
Регламент (EO) № 1082/2003 на Комисията за определяне правила за минималното ниво на контрол, който следва да се извършва в рамките на системата за идентификация и регистрация на едър рогат добитък 

 ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОВЦЕ И КОЗИ

Регламент (ЕО) 21/2004 на Съвета за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЕДНОКОПИТНИ ЖИВОТНИ

Регламент (ЕО) № 504/2008 на Комисията от 6 юни 2008 г. за прилагане на Директива 90/426/ЕИО и Директива 90/427/ЕИО на Съвета относно методите за идентификация на еднокопитни животни
ЗАПОВЕДИ, ПРОЦЕДУРИ, НАРЪЧНИЦИ
Заповед на Генералния директор относно идентификация на едри преживни животни
Заповед на Генералния директор относно издаване на паспорти за ЕПЖ
Процедура за подмяна на средствата за идентификация, когато са станали нечетливи или са изгубени 
Наръчник за идентификация на кучета и котки

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЕДНОКОПИТНИ ЖИВОТНИ

Обучение на официални ветеринарни лекари

Програма за обучение
Регламент 504/2008/ЕО - основни моменти
Европейско законодателство - идентификационен документ за еднокопитни животни 
Изключване от хранителната верига
ЗЖ-151 Паспорт на еднокопитно животно
Последователност на работа при идентифициране на еднокопитни животни
Поставяне на транспондер на еднокопитно животно 
ЗЖ-155 Заявление за вписване на животновъден обект във ВетИС
ЗЖ-156 Заявление за издаване на паспорт за еднокопитно животно
Инструкция за рисуване на диаграма и изготвяне на описание при идентифициране на еднокопитни животни  
Цветове при коня  
Цветове при магарето  
Инструкция за въвеждане на данните от заявленията за идентифицираните на ЕК във ВетИс