Последно променен на Понеделник, 22 Ноември 2010 18:09

С цел опростяване на дейността на икономическите оператори и улесняване на взаимодействието им с митническите администрации на държавите - членки на ЕО, с Регламент (ЕО) № 312/2009 на Комисията за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията се въведе законовата рамка на обща система за регистрация и идентификация на икономически оператори (EORI) на територията на цялата Европейска общност. Съгласно разпоредбите на европейското митническо законодателство, в сила от 1 юли 2009 г., икономическите оператори и други лица, които си взаимодействат с митническите администрации на ЕО, следва да получат еднократно EORI номер. Компетентната митническа администрация за издаване на EORI номера е за лицата, установени на територията на ЕО, там където са установени, или за лица, неустановени на територията на ЕО, там където за първи път извършват една от следните дейности, обхваната от митническото законодателство:

  • Подава обобщена декларация или митническа декларация, различна от митническата декларация по чл. 225 до 238 на Регламент (ЕИО) 2454/93 или; митническа декларация за временен внос или; за приключване на този режим чрез реекспорт или; митническа декларация, изготвена за режим общ транзит, от икономически оператор, установен в договаряща страна по Конвенцията за общ транзитен режим, различна от Европейския съюз, когато тази декларация не се използва и като обобщена декларация за въвеждане или напускане; или митническа декларация, изготвена за режим общ транзит, от икономически оператор, установен в договаряща страна по Конвенцията за общ транзитен режим, различна от Европейския съюз, когато тази декларация не се използва и като обобщена декларация за въвеждане или напускане;
  • Подава обобщена декларация за напускане или въвеждане на митническата територия на ЕО;
  • Подава искане за разрешение по чл. 324(а) или 372 на Регламент (ЕИО) 2454/93;
  • Подава искане за издаване на сертификат за ОИО по смисъла на чл. 14а на Регламент (ЕИО) 2454/93;
  • Извършва дейности със съоръжения за временно складиране, по чл. 185 (1) на Регламент (ЕИО) 2454/93.

Процесът на регистрация и получаване на EORI номер отнема технологично време. Препоръчително е икономическите оператори, неустановени на територията на Общността, да предприемат необходимите мерки за получаване на EORI номер от българската митническа администрация, преди да започнат или преди да извършат операции на територията на страната, за които се изисква попълване на идентификационен номер в митническата декларация съгласно митническото законодателство (Приложение № 37 на Регламент (ЕИО) № 2454/93).

На тази законова основа от 1 юли 2009 г. при взаимодействието си с митническа администрация на държава - членка на Общността, всяко лице трябва да използва определения му EORI номер. В определени случаи може да се използва и еднократен (Ad-hoc) номер. Целта на този номер е да се използва в изключителни ситуации, когато лицата все още не са получили EORI номер, или в случаите, когато лицето няма задължение да притежава EORI номер, но в митническата декларация (съгласно Приложение № 37 на Регламент (ЕИО) № 2454/93) се изисква да бъде попълнен идентификационен номер. Ad hoc номерът не може да бъде използван за идентификация на лицата, когато подават обобщените декларации за въвеждане и напускане и при взаимодействие с други митнически администрации на територията на ЕО. Аd-hoc номерът не се изпраща към централната електронна система.

Еднократният (Ad-hoc) номер се издава само от митническото учреждение, където е представена стоката, и е валиден само и единствено за целите на съответната операция до момента на приемане на митническата декларация.

Допълнителна информация може да бъде намерена в рубриката „Електронни митници/EORI регистрация” на сайта на Агенция „Митници”. Въпроси - на e-mail: EORI_BG @ customs.bg

Източник: Агенция Митници

 

Реклама