Последно променен на Понеделник, 15 Ноември 2010 18:03

Въпрос : Може ли чуждестранно юридическо лице, извън територията на Общността, и без регистрация в България, да поставя стоките си под режим митническо складиране и след това да извършва прехвърляне на собственост на българска фирма?

Отговор : Съгласно чл. 99 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 г. на Съвета общественият склад тип А може да се ползва за складиране на стоки от всички лица. Вложител в склада е лицето, отговорно по декларацията за поставяне на стоките под режим митническо складиране, или лицето, на което тези права и задължения са прехвърлени.

Вложителят е винаги отговорен за изпълнението на задълженията, произтичащи от поставянето на стоките под режим митническо складиране (чл. 102, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 г.). Митническото деклариране може да се извърши от всяко лице, като се отчитат условията и изискванията посочени в чл. 5 и чл. 64 на Регламент (ЕИО) № 2913/92 г.. Всяко лице може да бъде представлявано и при подаване на ЕАД за режим митническо складиране, представителят се посочва в кл. 14, но следва да се има предвид, че това е лице, установено в Общността, с изключение на случаите когато лице, което не установено на територията на Общността, декларира стоки в извънредни(редки) случаи, ако митническите органи считат това за обосновано. Вложителят трябва да предостави на складодържателя достатъчна информация, за да може складодържателят да впише данните за стоките в материалната отчетност при въвеждането и по време на престоя им в склада, както и удостоверяването, че стоките получават допустимо митническо направление при напускането им от склада. Съгласно чл. 90 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 г. правата и задълженията на титуляря на митнически икономически режим митническо складиране могат, при определени от митническите органи условия, да бъдат последователно прехвърляни на други лица, които отговарят на изискванията за ползване режима. Спазвайки посочените по-горе изисквания, българска фирма може да стане титуляр на режима. Собствеността на стоките не оказва влияние при прехвърляне на права и задължения в митническия склад. Вложителят може да складира стоки, на които не е собственик. За доставките на стоки, намиращи се в митническите складове, в рамките на митническия режим и ако стоките не напускат склада, се прилагат разпоредбите на чл. 16, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност. След извършване на митническите формалности по прехвърлянето на правата и задълженията съответните данни се вписват в материалната отчетност. Независимо кое лице е титуляр на режима, стоките могат да напуснат склада, като получат ново допустимо митническо направление (включително и поставянето им под митнически режим „допускане за свободно обращение” с получател българска фирма), с което режима митническо складиране се приключва. . / Агенция Митници

 

Реклама