Въпрос : Безмитен внос на лично употребявано имущество. Ако след няколко години емигрантство си докарам собствената кола, която съм изплащал във времето и съм изплатил три месеца преди пристигането си, може ли да се възползвам от разпоредбите за безмитен внос на лично имущество.

Отговор: Редът за допускане на режим свободно обращение с крайна употреба (внос) без заплащане на вносни сборове на употребявано лично имущество, осъществяван от физически лица, които преместват обичайното си местопребиваване от трета страна на митническата територия на Общността е регламентиран в Глава І, от чл. 2 до чл. 10 на Регламент на Съвета (ЕИО) № 918/83 от 28 март 1983 г. относно установяване на режима на Общността за митнически освобождавания. Основанието за освобождаване от данък върху добавената стойност е регламентирано в чл. 58, ал. 1 от ЗДДС.

За целите на допускането на свободно обращение с крайна употреба без заплащане на вносни сборове е необходимо лицата, които искат да преместят обичайното си местопребиваване на митническата територия на Република България, да отговарят на следните условия: 1. да са имали обичайно местопребиваване в чужбина най-малко 12 последователни месеца 2. да преместват обичайното си местопребиваване в Република България. 3. личното имущество да е било в тяхно владение и да е било за тяхно лично и частно ползване на предишното им местопребиваване. Превозните средства за частно ползване (включително и тези на лизинг) трябва да са били използвани ефективно от тях най-малко 6 месеца преди смяната на местопребиваването им, като този факт може да бъде доказан с някои от следните документи – регистрационен талон, договор за покупко-продажба, фактура или друг подобен документ; Поставеното условие е за ефективното ползване на автомобилите, а не за окончателното им изплащане. 4. внасяното имущество да е предназначено за използване за същите цели на новото местопребиваване и от вида или количеството му да не възникват никакви съмнения, че има търговски характер. Освобождаването се допуска с разрешение на началника на митницата, в чийто район се намира обичайното местопребиваване на съответното лице, в срок до 12 месеца от датата на установяване на новото местопребиваване. Към молбата до началника на митническото учреждение (свободен текст) се прилагат, както всички документи, доказващи изпълнението на горепосочените изисквания, така и пълен опис на личното имущество, включително и моторните превозни средства, което лицето желае да внесе. Обръщаме внимание, че всички документи, придружаващи стоките, трябва да бъдат на името на лицето. Повече информация може да се намери на страницата на Агенция „Митници”, раздел Административни документи, Митническо законодателство, Прилагане на Общата митническа тарифа, Митнически освобождавания. / Агенция Митници

Подобни статии:
 

Реклама