На 20 октомври 2010 г. Европейският парламент подкрепи споразумението със Съвета относно въвеждането на 30-дневен срок за уреждането на забавени плащания. Законодателството трябва да подкрепи малките и средни фирми, които често се сблъскват със сериозни финансови затруднения поради закъснели разплащания от страна на други фирми или за извършени обществени поръчки.

Като общо правило, срокът за публичния и частния сектор за плащане по сделки за услуги или стоки ще бъде 30 дни. Депутатите през цялото време се стремяха да избегнат оставянето на "пролуки" в законодателството и успяха да гарантират, че изключения от общото правило ще се приемат само при изключителни обстоятелства.

В контекста на настоящата икономическа криза, забавените плащания за услуги или стоки могат да доведат до фалит някои фирми с натрупани закъснели вземания. За да подкрепи малките и средни предприятия в Европа, които са особено уязвими спрямо закъснели плащания от клиенти, преговарящите от страна на ЕП успяха да постигнат споразумение със Съвета за обновяване на директивата за забавените плащания, която да затегне сериозно правилата относно сроковете. Новото законодателство с докладчик Barbara Weiler (С&Д, Германия) беше прието с 612 гласа "за", 12 "против" и 21 "въздържали се".

Новите периоди за разплащане
Крайният срок за разплащане при договорни отношения между частни фирми е 30 дни, освен ако в договора изрично не са посочени други срокове. Ако и двете страни са съгласни, е възможно този срок да бъде удължен до 60 дни или дори за по-дълъг период, ако не представлява явна злоупотреба по отношение на кредитора.

За плащанията на публичните власти към бизнеса стандартният срок също е 30 календарни дни. Ако двете страни искат да удължат срока, това може да стане при изричното съгласие на двете страни и ако е "обективно обосновано от специфичното естество или особеностите на договора, като при всички случаи срокът не надвишава 60 календарни дни".

Изключения за здравеопазването
Държавите членки могат да осигурят известна гъвкавост на обществените структури, предоставящи здравни услуги, които могат да удължават законния срок за плащане до 60 календарни дни. Това произтича от специалния характер на структури като държавни болници, които до голяма степен се финансират от плащания от страна на системата за социална сигурност.

Наказателни лихви и процедури по проверка
Депутатите успяха да постигнат също така сериозни отстъпки относно наказателните лихви при забавени плащания (основният лихвен процент плюс най-малко 8%), както и за обезщетения за разноски по събирането на вземанията.

Максималната продължителност на процедурата за приемане или проверка при търговските сделки като общо правило не трябва да надвишава 30 календарни дни. При особено сложни договори, процедурата за проверка може и да надвишава 30 дни, ако това е изрично посочено в договора или тръжните документи и ако "то не представлява явна злоупотреба по отношение на кредитора". Тази специална клауза беше внесена в законодателството от ЕП, за да се гарантира, че периодът за проверка не се използва като претекст за ненужно забавяне на плащанията.

Следващи стъпки
Законодателното споразумение сега трябва официално да бъде прието и от Съвета. Новата директива ще влезне в сила 20 дни след публикуването u в Официалния вестник на ЕС. Държавите членки ще разполагат с две години за въвеждане на новите мерки. / бюлетин ИНФОБИЗНЕС

 

Реклама