Антоний Странджев
Зам.-директор на Агенция „Митници

Съгласно чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) за целите на осъществявания от митническите органи контрол, данъчнозадължените лица са длъжни да използват средства за измерване, отговарящи на изискванията на този закон, на Закона за измерванията и на нормативните актове по прилагането им. В съответствие с тази разпоредба и на основание на чл. 103а, ал. 2 от ЗАДС е издадена Наредба № 3 - „За специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки“, на министъра на финансите от 19.02.2010 г. (Обн. ДВ, бр.15 от 23.02.2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)

Предаването на данни от средствата за измерване по електронен път в автоматизираните системи за отчетност, е изискване на чл. 103а, ал. 3 от ЗАДС (Обн. ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.), като данните се изпращат до Централното митническо управление по ред, начин и формат, определени от директора на Агенция „Митници“.

Стриктното изпълнение на изискванията, заложени в Наредба №3, както и навременното й влизане в действие, ще гарантират осветляване на сивия сектор в областта на акцизните продукти, равнопоставеност на всички икономически субекти, опериращи с акцизни стоки, и не на последно място ще се гарантира събираемостта на акцизния налог.

Не отговарят на истината, публикациите в някои средства за масово осведомяване, че заложените технически изисквания към уредите за измерване и контрол, определяне на местата за тяхното поставяне, изолирането на неизползваеми съоръжения ще доведат до значителен финансов разход. Тук е мястото да споменем, че изискването за наличие на измервателни уреди в акцизните складове, съществува в ЗАДС от 2006 г., поради което в голяма част от производствените предприятия, тези средства за измерване са налични, но към момента служат основно, за вътрешен контрол на производствените процеси.

Подобен начин на контрол е въведен във Франция, където действа специална наредба за измерване на минерални масла в данъчен склад; в Португалия, където информацията за наличните енергийни продукти се предава ежедневно към информационните системи на митническата администрация (дори от бензиностанциите при зареждане на маркирани горива); в Холандия, където действа специална нормативна уредба за измерване на всички вложени суровини за производство на акцизни стоки, като данните от тези измервания се предават директно към информационните масиви на митническата администрация.

В допълнение е важно да се отбележи, че към настоящия момент над 90% от лицензираните складодържатели са подали необходимите документи по наредбата, което само по себе си потвърждава възможността и желанието на икономическите оператори, да приведат дейността си в съответствие с новите изискванията. / бюлетин ИНФОБИЗНЕС

 

Реклама