От 7 юни 2010 г. Агенция „Митници“ предостави възможност на икономическите оператори да подават електронно данните за ЕАД при внасяне. Как се подават данните за ЕАД по електронен път, къде се подава митническата декларация и какви са отговорностите на лицето, подписало декларацията – на тези и на още въпроси по темата, отговоря Мария Пашова, началник на отдел „Внос и износ“ в дирекция „Митнически режими и процедури“, Агенция „Митници“.

Подаване на данните за ЕАД по електронен път. Електронен подпис.
Съгласно разпоредбата на чл. 4а, параграф 1 и във връзка с чл. 222, параграф 1 от Регламент (EИО) № 2454/93 г. митническите органи могат да разрешат данните за митническата декларация да бъдат подадени по електронен път. На основание чл. 4а, параграф 2 и чл. 4б от Регламент № 2454/93 г., когато митническите формалности се извършват по електронен път, митническите органи определят начина за замяна на ръкописния подпис с електронен, като осигурят мерки за проверка на източника на данни, защита от неправомерен достъп, загуба, промяна или унищожаване на данните. Предвид тези разпоредби в т.2.1 на Функционална спецификация за електронен обмен на данни при манифестиране и деклариране по електронен път за вносните режими е предвидено всяко съобщение, изпратено към БИМИС, да е подписано от изпращача. Подписаното съобщение се съхранява като доказателство за електронно волеизявление на търговеца и има законова стойност по Закона за електронния документ и електронния подпис.

Забележка: Когато митническите формалности се извършват чрез средства за електронна обработка на данни, митническите органи определят начина за замяна на ръкописния подпис с друг похват, който се основава на използване на кодове (чл. 4б от Регламент № 2454/93 г.).

Място за подаване на митническата декларация и място за представяне на стоките.
Митническата декларация обичайно се подава в митническото учреждение, отговорно за мястото, където стоките са били или предстои да бъдат представени на митническите органи в съответствие с митническите правила (чл. 201, параграф 1 от Регламент № 2454/93 г.). Съгласно разпоредбата на параграф 2 от същия чл. митническите органи могат да позволят митническата декларация да бъде подадена, преди деклараторът да е в състояние да представи стоките или да ги предостави за проверка в митническото учреждение, където е подадена митническата декларация, или в друго митническо учреждение или място, посочено от митническите органи. С цел оптимизиране на времето, необходимо за митническото оформяне, и повишаване ефективността на контрола следва да бъде използвана нормативната възможност за представяне на стоките на одобрено място, което с решение е определено от митническите органи. Това място следва да се посочва в клетка 30 (местонахождение на стоките) на ЕАД, като в кл. 44 следва да се нанесат данните за решението на митницата относно това одобрено място. Това налага съвместно с дирекция МСА да се обсъди добавянето на код за решението на митническите органи за одобрено място в приложение № 15 от Наредба № Н-17 от 13 декември 2006 г., издадена от министъра на финансите за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ.

Митническа декларация при внасяне, подадена по електронен път.
Чрез изпращане на съобщението BG715 търговецът подава данните, които се обменят при нормалната процедура за деклариране при внасяне. След валидиране на полученото съобщение в БИМИС, ако няма открити грешки – декларацията се записва в състояние „Предварително подадена“ и се уведомява търговеца чрез BG708 (съдържа датата на получаване на съобщението). Ако в 7-дневен срок, деклараторът не представи стоките пред митническото учреждение, подадената митническа декларация автоматично се изтрива от митническата информационна система (чл. 12 от Наредба № 5 от 29.06.2006 г. за условията и реда за деклариране пред митническите органи по електронен път). Чрез изпращане на BG715 търговецът подава данните, които се обменят при нормалната процедура за деклариране при внасяне. След валидиране на полученото съобщение в БИМИС, ако има открити грешки – декларацията се отхвърля и се уведомява търговеца чрез BG906.

Приемане на ЕАД за внасяне.
Митническите декларации, които отговарят на условията по член 62, се приемат незабавно от митническите органи, ако декларираните стоки са представени пред тях (чл. 63 от Регламент № 2913/92). След представяне на стоките от страна на търговеца, митническият служител може да приеме предварително подадената декларация. Изчисляват се дължимите вземания към датата на приемане на декларацията. Търговецът се уведомява за приемането на ЕАД чрез BG728. Съобщението съдържа генерирания МРН и датата на приемане на декларацията.

Запитване за допълнителна информация.
След приемане на ЕАД , когато за целите на разрешаването на режима се наложи, митническият служител има възможност да изпрати запитване до търговеца за допълнителна информация. Изпраща се съобщение BG721 до търговеца. В БИМИС – за декларацията се записва, че се чака допълнителна информация от търговеца. Съобщението съдържа MRN и ЛРН на ЕАД, по която митническите служители изискват информация, датата и часът на запитването за допълнителна информация и текстово описателно поле, в което е записана информацията, която се изисква за представяне от търговеца.

Изпращане на допълнителна информация.
Търговецът има възможност да изпрати отговор на запитването за допълнителна информация чрез съобщение BG711. В текстово поле, съдържано в съобщение BG711 търговецът има възможност да въведе исканата от митническата администрация информация и да изпрати съобщението. След получаване на исканата допълнителна информация, декларацията се маркира, че е получена такава. Митническите служители продължават обработката на ЕАД по обичайния начин.

Проверка на стоките.
Съгласно чл. 68 от Регламент № 2913/92 за проверката на декларации, които митническите органи са приели, те имат право да извършват:

а) проверка на документите като се обхващат декларацията и придружаващите я документи. Митническите органи имат право да изискват от декларатора да представи други документи с цел проверка на истинността на данните в декларацията;

б) проверка на стоките и вземане на проби за анализ или щателен контрол.

Стоките се проверяват на определените от митническите служби места в определени от тях часове (чл. 239, параграф 1 от Регламент № 2454/93 г). Митническите органи могат по искане на декларатора да разрешат проверката на стоките да стане на друго място или по друго време. Възникналите разходи се поемат от декларатора (чл. 239, параграф 2 от Регламент № 2454/93 г). Когато митническите органи решат да извършат физическа проверка на стоката, те трябва да съобщят това на декларатора или неговия представител (чл. 240, параграф 1 от Регламент № 2454/93 г).

Деклараторът или лицето, определено от него да присъства на физическата проверка, трябва да оказва необходимото съдействие за улесняване на работата на митническите органи. Ако митническите органи намерят неговото съдействие за незадоволително, те могат да изискат от декларатора да определи другото лице, което е в състояние да окаже необходимото съдействие (чл. 241, параграф 1 от Регламент № 2454/93 г).

Разрешаване на режима.
Ако търговецът е заплатил дължимите вземания, декларацията преминава в „Изпълнени финансови условия“ и режимът може да бъде разрешен. След разрешаване на режима се изпраща BG729 – уведомява се търговеца за разрешаване на режима (чл.29 от Наредба 5). Съобщение BG729 съдържа последните актуални данни на ЕАД за внасяне - данните за идентификация на декларацията и датата на разрешаване вдигането на стоките (чл. 222, §4 от Регламент № 2454 /93 г.).

Неразрешаване на режим.
Ако митническите органи не разрешат режима, те регистрират решението си в модул Митническо оформяне в БИМИС. Със съобщение BG751 се уведомява търговеца за неразрешения режим. Съобщението съдържа последната актуална информация по операцията.

Корекция на ЕАД при внасяне.
Към настоящия момент няма функционална възможност деклараторът да подава данните за корекция на ЕАД при внасяне по електронен път, затова на основание чл. 204 от Регламент 2454/93 г. поправките, посочени в член 65 на Регламент № 2913/92 г., ще се извършват чрез подаване на нова декларация, с която да се замени първоначалната митническа декларация. / бюлетин ИНФОБИЗНЕС

Подобни статии:
 

Реклама