Еднократна целева помощ за ученици се отпуска въз основа на молба-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика.

Към молба-декларацията по ал. 1 се прилагат следните документи:

-удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията - за лицата, работещи по трудови или по служебни правоотношения;
- удостоверение, че детето (децата) е записано в първи клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
- удостоверение за раждане на детето (за справка);
-лична карта (за справка);
Молба-декларацията по ал. 1 се подава след записване на детето в първи клас, но не по-късно от края на септември на текущата учебна година, с изключение на случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на съответната учебна година. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика.

Подобни статии:
 

Реклама