При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ лицето е длъжно в срок до три дни да декларира това в най-близкото структурно звено на Министерството на вътрешните работи или в дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина.

Наказва се с глоба от 30 до 200 лв. лице, което:

  • изгуби, повреди или унищожи български личен документ;
  • не е декларирало в тридневен срок изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ;

Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. лице, което не подаде заявление за издаване на лична карта в срок до 30 дни, след като е заявил, че тя е повредена, унищожена, изгубена или открадната.

 

Реклама