Заявлението за издаване на лична карта се подава лично.
Личната карта се получава лично, а по изключение, когато заявлението е било подадено лично - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от заявителя пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.

Заявлението за издаване на паспорт се подава лично.
Паспорт или заместващ го документ се получава лично, а по изключение, когато заявлението е било подадено лично - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от заявителя пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.

В дипломатическите и консулските представителства на Р България в чужбина, в които има техническа възможност за заснемане с цифрови устройства на подписа, лицето и пръстовите отпечатъци на заявителя се приемат заявления за издаване на лична карта и паспорт.

В дипломатическите и консулските представителства на Р България в чужбина, в които няма техническа възможност за заснемане с цифрови устройства на подписа, лицето и пръстовите отпечатъци на заявителя се приемат заявления за издаване само на лична карта.

 • Попълненото заявление се представя на длъжностното лице.
 • Към заявлението се прилагат следните документи:
  • При издаване на първа лична карта – удостоверителен документ за раждане;
  • При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на личната карта и/или паспорта - декларация по чл. 17, ал. 1 и удостоверителен документ за тези обстоятелства, ако има издаден такъв документ от компетентните органи;
  • При промяна на ЕГН - удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на заявителя;
  • При промяна на имената - официален документ, удостоверяващ промяната, както и удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на лицето за извършената промяна в неговия личен регистрационен картон в случаите, когато промяната не е отразена в Националната база данни "Население";
  • При промяна на постоянния адрес – удостоверителен документ от съответната общинска администрация;
  • При съществени и трайни изменения на образа - официален документ от съответните компетентни органи;
  • При промяна на пола - официален документ от съответните компетентни органи;
  • При изтичане срока на валидност на личната карта и/или паспорта, при повреждане и в случаите описани по-горе – предходния документ;
  • Документ за платена държавна такса.
Подобни статии:
 

Реклама