Ред за подаване на заявления и получаване на лична карта и паспорт – в БЪЛГАРИЯ

Печат
Сряда, 18 Август 2010 12:54

Заявлението за издаване на лична карта се подава лично.
Личната карта се получава лично, а по изключение, когато заявлението е било подадено лично - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от заявителя пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.

Заявлението за издаване на паспорт се подава лично.
Паспорт или заместващ го документ се получава лично, а по изключение, когато заявлението е било подадено лично - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от заявителя пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.

Заявленията за издаване на лична карта и/или паспорт се подават в РУ на МВР при ОД на МВР, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 и 09 РУ при Столична дирекция на вътрешните работи, Сектор “БДС” - Столична дирекция на вътрешните работи (находяща се на бул. “Княгиня Мария Луиза” № 48) или в съответната ОД на МВР по постоянен адрес на заявителя, или в дирекция "БДС" - МВР (само в случаите, в които подаването на заявленията по постоянен адрес е възпрепятствано и др.).

Заявленията за бързо издаване на лична карта и/или паспорт се подават в съответната ОД на МВР, както и в определените от главния секретар на МВР, РУ на МВР по постоянен адрес на заявителя, както следва:

Заявленията за експресно издаване на лична карта и/или паспорт се подават в Сектор “БДС” - Столична дирекция на вътрешните работи (находяща се на бул. “Княгиня Мария Луиза” № 48) и в съответната ОД на МВР по постоянен адрес на заявителя, както и в определеното от главния секретар на МВР:

Във всички РУ на МВР при СДВР и ОДМВР могат да се подават заявления за издаване на свидетелства за управление на МПС, само едновременно със заявление за издаване на лична карта и/или паспорт и само в случаите на подмяна на СУМПС, поради изтичане срока на валидност и заплатена такса за обикновена услуга.

 Необходими документи:

Подобни статии: