Последно променен на Петък, 27 Август 2010 21:15

Видове услуги произтичащи от Закона за Регистър Булстат
1. Вписване на подлежащ на регистриране нов субект
В седемдневен срок от възникване на задължението за вписване /чл.12 от ЗРБ/ управляващият, съответно представителят или изрично упълномощено лице е задължено да извърши вписването.
Вписването на лицата по чл.3, ал.1, т.1-8 се извършва въз основа на подадени документи и приложено заявление за вписване на данни на основание чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за Регистър БУЛСТАТ .
Вписването на лицата по чл.3, ал.1, т.9-11 се извършва въз основа на подадено заявление и приложени документи.

• Заявление за регистрация по чл.3, ал.1, т.9 или осигурител по чл. 3, ал. 1, т.11 от Закона за Регистър Булстат – 2 броя.
• Заявление за регистрация по чл.3, ал.1, т.10 от Закона за регистър БУЛСТАТ – 2 броя.
• Заявление за вписване на данни на основание чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за Регистър БУЛСТАТ (в сила от 12.02.2006 г.) – 2 броя .

2. Вписване на промени в регистрацията на вече вписан субект
В седемдневен срок от промяната на вписани в регистъра обстоятелства, управляващият, съответно представителят или изрично упълномощено лице е задължено да извърши вписване на промените.
3. Заличаване на вписан субект
В регистър БУЛСТАТ се извършва служебно вписване на закриването/заличаването на лицата.
При възникване на правно основание за заличаване, се подава заявление за заличаване, като към него се прилагат картата за идентификация/регистрационно удостоверение.
• Заявление за заличаване .

4. Издаване на справки и удостоверения за вписани в регистъра обстоятелства
Всеки може да иска справки или издаване на удостоверения за вписани в регистъра обстоятелства срещу заплащане на държавната такса.
Справките и удостоверенията са безплатни за органите на държавната власт, за органите на местното самоуправление и на съдебната власт.
Всяко регистрирано лице може да получи безплатно справка за вписаните за него обстоятелства в регистъра.
5. Издаване на дубликат на карта за идентификация или заверен препис на изгубено регистрационно удостоверение
Дубликат на карта за идентификация или заверен препис на изгубено регистрационно удостоверение се издава при депозирано от управляващия, съответно от представителя или от изрично упълномощено лице, писмено искане, придружено с документ за платена такса.
• Искане за издаване на карта за идентификация или заверен препис на изгубено регистрационно удостоверение /чл.22, ал. 3 от ЗРБ/

6. Издаване на карта за идентификация с монтиран микропроцесорен чип
Карта за идентификация с монтиран микропроцесорен чип, съдържащ данните, вписани в регистъра в електронен вид, се издава по искане на управляващия, съответно на представителя или на изрично упълномощеното лице.
Картите се издават в 14-дневен срок от поискването и се получават само от титуляра на картата на идентификация
7. Обявяване на невалидността на изгубена карта за идентификация в „Държавен вестник”
По искане на управляващия, съответно на представителя или на изрично упълномощеното лице, Агенция по вписванията обявява невалидността на изгубената карта за идентификация в „Държавен вестник”. Таксата за обнародване на обявлението се заплаща от лицето, направило искането.
• Искане за обявяване на невалидността на изгубена карта за идентификация в „Държавен вестник” /чл. 22, ал. 2 от ЗРБ/

/ Източник Агенция по вписванията

Подобни статии:
 

Реклама