Последно променен на Сряда, 11 Август 2010 19:59

Агенция по вписванията предоставя, срещу заплащане на дължимата държавна такса, цялата база данни от търговския регистър или структурирани части от нея, както и достъп до Националната база данни на регистър БУЛСТАТ.

I. Търговски регистър:

Агенцията предоставя два начина за ползване на базата данни на Търговския регистър:

1. на цялата база данни от търговския регистър и актуализация на обстоятелствата в нея;

2. абонамент за автоматизирано подаване на информация за вписани обстоятелства, заличени вписвания и обявени актове по фирменото дело на определен търговец.

Предоставяните услуги чрез автоматизиран достъп до търговския регистър са със следните функционалности:

1. търсене по определени характеристики за вписани обстоятелства и/или обявени актове за определен търговец или клон на чуждестранен търговец;

2. абонамент за автоматизирано подаване на информация за вписвания, заличавания и обявявания в базата данни по чл. 2 от Закона за търговския регистър;

3. абонамент за автоматизирано подаване на информация за вписани обстоятелства, заличени вписвания и обявени актове по регистърното дело на определен търговец;

Редът и начинът на предоставянето на услугите е следният:

1. Подаване на искане до Агенция по вписванията в свободен текст;

2. След получаване на искането се изготвя проект на договор и се изпраща на заинтересованото лице;

3. След сключване на договора и превеждане на дължимата сума в определения от същия срок се осигурява ползване на услугата.

II. Регистър БУЛСТАТ:

Агенцията осигурява възможност за предоставяне на данни, срещу заплащане на дължимата държавна такса, от Националната база на регистър БУЛСТАТ за всички регистрирани субекти.Информацията е за актуалното състояние на субектите, както и актуализирането й в последствие.

1. За конкретен субект/и от регистър БУЛСТАТ – заявителят определя лицето, което ще получи Интернет достъп до системата на регистъра. В Агенция по вписванията се изпращат на електронна поща или на хартиен носител данните за определеното лице: три имена, адрес на електронна поща, платежно нареждане за внесената сума по сметка на Агенцията. Информацията е необходима за предоставяне на потребителско име и парола. След получаване и активиране на потребителското име и парола, потребителят има достъп до интернет справките на информационната система на регистър БУЛСТАТ.

2. За всички субекти от регистър БУЛСТАТ – след сключване на договор с Агенция по вписванията. По този начин се получава Националната база данни на регистър БУЛСТАТ, която може да бъде ползвана чрез програми, работещи с .dbf файлове. В зависимост от уговореното в договора, седмично или месечно се получават данни за новорегистрираните субекти и извършените промени по отношение на тях. / Източник Агенция по вписванията

Извлечение от Наредба от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до ТР

Извлечение от Тарифата за държавните такси, събирани от АВ

Интеграция

Подобни статии:
 

Реклама