Последно променен на Неделя, 08 Август 2010 19:07

Относно: Възобновяване на спряно на основание чл. 70, ал. 1, т. 3 от ДПК/отм./ ревизионно производство

Писменото  запитване  е  свързано  с  възобновяване  на  производства  по извършване на ревизии, спрени по реда на чл. 70, ал. 1, т. 3 от ДПК/отм./ през 2005 г..

Зададени са следните въпроси:
1. Следвало ли е тези производства да се възобновят на 01.01.2006 г. на основание чл. 35 от ДОПК, приложим по силата на § 5, ал. 3 от ПЗР на ДОПК? За времето от 01.01.2006 г. до датата на възобновяване на ревизиите през 2007/2008 г., когато са издадени ЗВР за възобновяване, срокът за ревизията счита ли се за спрян или невъзстановяването му противоречи на разпоредбите на закона?

2. Как следва да се процедира в производствата, които:
- не са възобновени през 2007/2008 г., но към настоящия момент все още не са приключили?
- са спрени през 2005 г. и все още невъзобновени?

Съгласно § 5, ал. 3 от ПЗР на ДОПК, разпоредбите на кодекса се прилагат и спрямо незавършените административни производства към датата на влизането му в сила.
Както заповедта за спиране, така и заповедта за възобновяване на производствата, се връчват на заинтересованите лица (чл. 34, ал. 3, изр. второ; чл. 35, изр. второ от ДОПК).

След като според утвърдената досега практика заповедта за възлагане на ревизия се връчва на лицето и срокът за извършване на ревизията започва да тече от този момент, то и спрямо възобновяването следва да се приложи същият подход, тъй като правните последици са идентични - възобновява се отново производство по установяване на факти и обстоятелства от значение за задължения за данъци и осигурителни вноски на вписания в заповедта субект.

Липсата на аналогична разпоредба в ДОПК на тази на чл. 70, ал. 1, т. 3 от ДПК (отм.) води до невъзможност спряно на това основание производство да бъде възобновено с отпадането му (отново намиране на лицето на адрес). В случая следва да се приеме, че това основание за спиране е отпаднало с влизането на ДОПК в сила, считано от 01.01.2006 г.

Очевидно при ненамиране на лицето на адрес, заповедта за спиране на производството се е връчвала по особени способи, а не лично на субекта, поради което единствената възможност за възобновяване на производството е това да стане по инициатива на органа, издал заповедта за спиране (на основание § 2 от ДР на ДОПК във връзка с чл. 230, ал. 1 от ГПК и чл. 55 от АПК).

От неупражняване на задължението органът по приходите служебно да възобнови производството, в подобни хипотези възниква правна последица от хипотетичната възможност за изтичане на 10-годишната абсолютна погасителна давност и евентуално - от отправяне на възражение от страна на субекта в този смисъл.

Независимо от това, че заповедта за възлагане на ревизия, респективно - за възобновяване на производство, поражда своето правно действие с издаването си, ако тя не бъде връчена на лицето по указаните в закона начини, по своя характер ще бъде едно нищо от правна гледна точка - неслучило се събитие, тъй като сама по себе си тя не е начало на ревизионно производство преди да бъде връчена.

Не е вярно изразеното в приложеното към запитването становище, че законодателят е регламентирал по различен начин правните последици от връчването по чл. 35 и по чл. 114, ал. 1 от ДОПК. Може би в становището се има предвид, че в чл. 114, ал. 1 от ДОПК изрично е предвидено, че срокът /за извършване на ревизията/ започва да тече от връчването, а в чл. 35 от ДОПК е записано, че производството се възобновява от отпадане на основанието за спиране.

Тук е налице един сложен, смесен фактически състав. Трябва да се направи ясно разграничение в следния смисъл - ходът производството не може да се възстанови априори с отпадане на основанието за това - нужно е от компетентния орган да бъде издаден изричен акт - заповед за възобновяване на производство /Образец № Кд-143/, която да е връчена на лицето.

Т.е. когато бъде издадена и по-късно - връчена такава заповед, срокът  за производството вече ще започне да тече.
Ако и след издаване на заповедта за възобновяване на производство лицето не е намерено на адреса, следва да се извърши връчване по реда на указание №91-00-321/08.11.2007 г. / Източник: НАП

Изх. №  24-31-43
Дата:   29.07.2009 год.
ДПК /отм./, чл. 70, ал. 1, т. 3;
ПЗР на ДОПК, § 5, ал. 3. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ: 
КРАСИМИР СТЕФАНОВ

 

Реклама